<< Geri Yazdır
Pandemik İnfluenza (H1N1) 2009 Virüs İnfeksiyonu Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Pandemik İnfluenza (H1N1) 2009 Virüs İnfeksiyonu Epidemiyolojik, Klinik ve
Laboratuvar Özellikleri

Rahmet GÜNER1, Ayşe KAYA KALEM1, İmran HASANOĞLU1, Şiran KESKE1, Derya YAPAR1,
Tuğba ARSLAN GÜLEN1, Defne ALTINTAŞ2, Gül Ruhsar YILMAZ1, Mehmet Akın TAŞYARAN1


1 SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

2 SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Pandemik influenza, 15 Nisan 2009 tarihinde ilk olgunun tanımlanmasından kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkilemiştir. Ülkemizde ilk olgu 15 Mayıs 2009 tarihinde, ilk yerli olgu ise 18 Haziran 2009 tarihinde tespit edilmiştir. Çalışmamızda, H1N1 infeksiyonu ön tanısı ile izlediğimiz olgular üzerinden hastalığın epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri irdelenmiştir.

Materyal ve Metod: Ekim 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında H1N1 ön tanısı ile yatırılan, nazal ve boğaz sürüntü örnekleri alınan olgular çalışmaya dahil edildi. Olguların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar özellikleri, prognozları ve uygulanan tedavileri H1N1 pozitif ve negatif olan iki grup için de değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ekim 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında 155 hasta H1N1 infeksiyonu ön tanısı ile yatırılarak izlendi, laboratuvar tanısı pozitif olan 84 ve negatif olan 71 olgu üzerinden değerlendirme yapıldı. En sık semptomlar öksürük, halsizlik ve ateş olarak belirlendi. Obezite, halsizlik ve ishal negatif grupta daha yüksek bulundu. PA akciğer grafisinde patolojik bulgular, lökopeni ve lenfopeni varlığı H1N1 pozitif grupta daha fazlaydı. En sık komorbid hastalık/durum her iki grupta da obezite idi. H1N1 pozitif hastaların %21.4'ünde yoğun bakım koşullarında izlem gerekli oldu. On iki hasta invaziv, üç hasta noninvaziv mekanik ventilasyon ile izlendi. Negatif gruptaki hiçbir olguda yoğun bakım gerekliliği olmadı. Olgu fatalite hızı %7.1 olarak saptandı. Pozitif grupta 69 hastaya oseltamivir, 47 hastaya oseltamivire ek olarak antibiyoterapi başlandı.

Sonuç: Pandemik influenza virüsü, hızlı yayılımı ve influenza ilişkili komplikasyonların düşük olması beklenen genç yaşta ve komorbiditesi olmayan kişilerde komplikasyonlarla seyretmesi nedeniyle dikkatleri çekmiştir. Olgularımızın da büyük çoğunluğunu genç erişkin hastalar oluşturmaktadır. Olgularda hastaneye yatış sebebi genellikle viral pnömoni ile uyumlu bulgular, oksijen satürasyonunun düşüklüğü ve genel durum bozukluğu olarak belirlenmiştir. Hastalığın tedavisinde erken dönemde başlanacak antiviral tedavi ile başarılı olunmaktadır. Gereken hastalarda yoğun bakım koşullarında izlem, solunum desteğinin sağlanması hayati rol oynamaktadır. Hastalıkla ilgili bilgi düzeyinin artırılması, toplumda bulaş yollarına yönelik eğitimler yapılması ve aşılama çalışmaları hastalığın yayılımının engellenmesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: H1N1, Pandemik influenza

SUMMARY

Epidemiologic, Clinical and Laboratory Features of Pandemic Influenza (H1N1)
2009 Virus Infection

Rahmet GÜNER1, Ayşe KAYA KALEM1, İmran HASANOĞLU1, Şiran KESKE1, Derya YAPAR1,
Tuğba ARSLAN GÜLEN1, Defne ALTINTAŞ2, Gül Ruhsar YILMAZ1, Mehmet Akın TAŞYARAN1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Ataturk Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

2 Medical Intensive Care Unit, Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Introduction: After the definition of the first H1N1 case on 15 April 2009, the first case in our country was reported on 15 May 2009, and the first local case was seen on 18 June 2009. In this study, we evaluated patients hospitalized with a pre-diagnosis of H1N1 virus infection, according to epidemiologic, clinical and laboratory features.

Materials and Methods: Cases hospitalized between October 2009 and January 2010 with a pre-diagnosis of pandemic influenza and for whom samples of nasal and oropharyngeal swabs were obtained were included in the study. Epidemiologic and laboratory properties of the cases (for both H1N1 positive and H1N1negative groups) were evaluated, as well as their prognoses and treatment.

Results: Between October 2009 and January 2010, 155 patients with pre-diagnoses of H1N1 were hospitalized. Eighty-four H1N1 positive and 71 H1N1 negative patients were evaluated. Cough, fatigue and fever were the most frequently observed symptoms. Obesity, fatigue and diarrhea were more common in the H1N1 negative group. Abnormal chest X-ray, lymphopenia and leukopenia were more common in the H1N1 positive group. The fatality rate was determined as 7.1%. 21.4% of the patients (18/84) required intensive care. Twelve patients were monitored with invasive and 3 with non-invasive mechanical ventilation. None of the patients in the H1N1 negative group required intensive care. In the H1N1 positive group, 69 patients received oseltamivir and 47 patients received oseltamivir and antibiotherapy.

Conclusion: The new pandemic influenza virus came under the spotlight because of its fast spread and the complications seen in young patients with no comorbidities, where normally influenza-related complications are not expected. The majority of our cases were young adult patients. Most of the cases hospitalized with H1N1 diagnosis had symptoms similar to pneumonia, low oxygen saturation and deterioration in their general condition. Antiviral treatment initiated during the early phases of the disease was successful. Respiratory support and intensive care play a vital role in the cases in which they are needed. Informing the population about the disease and educating them on its transmission and immunization are very important in preventing its spread.

Key Words: H1N1, Pandemic influenza

Geliş Tarihi/Received: 03/09/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 18/02/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Ayşe KAYA KALEM

SB Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Bilkent, Ankara-Türkiye

E-posta: dr.aysekaya09@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.