<< Geri Yazdır
Thwaites'in Diagnostik Skorlamasının Akut Bakteriyel ve Tüberküloz Menenjitli Hastaların Ayırıcı Tanısındaki Değeri

Thwaites'in Diagnostik Skorlamasının Akut Bakteriyel ve
Tüberküloz Menenjitli Hastaların Ayırıcı Tanısındaki Değeri

Kadriye KART YAŞAR1, Filiz PEHLİVANOĞLU1, Ahmed KEHRİBAR1, Gönül ŞENGÖZ1, Mehmet BAKAR1


1 SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Menenjit ve özellikle tüberküloz menenjit (TBM)'te hızlı tanı ve erken tedavi, hastalığın prognozunu büyük ölçüde etkileyebilir. Bu çalışmada, tüberküloz menenjitleri akut bakteriyel menenjitlerden ayırt etmede Thwaites'e ait diagnostik skorlamanın uygulandığı ve sekiz aylık dönemde izlenen menenjitli olgulara ait sonuçlar değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Şubat 2010-Ekim 2010 tarihleri arasındaki sekiz aylık dönemde, menenjit kliniğiyle izlenen insan immünyetmezlik virüsü negatif 15 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Anamnez, klinik bulgular, beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ve laboratuvar bulguları ile radyolojik görüntüleme sonuçlarına göre akut bakteriyel menenjit (ABM) (n= 8) ve TBM (n= 7) kabul edilen iki gruba prospektif olarak Thwaites'in Diagnostik Skorlaması uygulanmıştır. Toplam skor değerinin ≤ 4 bulunması TBM lehine değerlendirilmiştir.

Bulgular: ABM'li sekiz hastanın dördünde BOS'da pnömokok üretildi, ikisinde tekrarlayan pürülan menenjit ve frontal kırığa bağlı BOS kaçağı mevcuttu. Kalan iki olguda BOS'da hücre sayısı mm3'te 3000'den fazlaydı. TBM düşünülen hastaların ikisinde tanı etkenin BOS'da üretilmesiyle konuldu. Diğer ikisinde multipl intrakraniyal tüberkülom, ikisinde multipl intrakraniyal tüberkülom ve pulmoner tüberküloz, bir olguda ise sadece antitüberküloz tedaviye yanıt mevcuttu. ABM kabul edilen sekiz olguda Thwaites skoru 6-13 değerleri arasında saptanırken; TBM'li yedi olguda ise skor aralığı  -1 ile -5 değerleri arasında bulunmuştur.

Sonuç: TBM, klinik varyasyonlara sahip, tanısı zor bir klinik tablodur. Tedavi gecikmesi TBM için en önemli prognostik faktör olduğundan, erken tanıya yönelik faydalı bir yöntem olduğunu gözlemlediğimiz Thwaites skorlamasının, TBM ve ABM ayırıcı tanısında kullanılabilecek rutin incelemeler arasında olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut bakteriyel menenjit, Erken tanı, Menenjit, Tüberküloz menenjit, Thwaites'in Diagnostik Skorlaması

SUMMARY

Value of Thwaites' Diagnostic Scoring in the Differentiation of
Tuberculous Meningitis and Acute Bacterial Meningitis

Kadriye KART YAŞAR1, Filiz PEHLİVANOĞLU1, Ahmed KEHRİBAR1, Gönül ŞENGÖZ1, Mehmet BAKAR1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Haseki Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

Introduction: Prompt diagnosis and early treatment may greatly affect the prognosis of tuberculous meningitis (TBM). In this study, patients with meningitis followed in the last eight-month period in whom Thwaites' Diagnostic Scoring was performed were evaluated prospectively.

Materials and Methods: Fifteen human immunodeficiency virus-negative patients with meningitis who were followed between February and October 2010 were included in this study. According to the medical history, clinical, cerebrospinal fluid (CSF) and laboratory findings, and results of radiological imaging, patients were considered as acute bacterial meningitis (ABM) (n= 8) or TBM (n= 7). Thwaites Diagnostic Scoring was performed prospectively in both groups. Patients with a total score ≤ 4 were evaluated as TBM.

Results: Of all ABM patients, Streptococcus pneumoniae was isolated from the CSF in 4, and CSF leakage was detected in two cases with a history of recurrent purulent meningitis. CSF leukocyte count was over 3000/mm3 in the remaining two cases with ABM. Mycobacterium tuberculosis was isolated from the CSF in 2 patients with TBM. There were multiple intracranial tuberculomas in two patients, multiple intracranial tuberculomas and pulmonary tuberculosis in two patients and therapy response in one patient. The scoring ranged between six and 13 among the eight ABM patients, while it was between -1 and -5 in the TBM patients.

Conclusion: Diagnosis is usually difficult in TBM with clinical variations. Since delayed therapy is the most important prognostic factor in TBM, we suggest that Thwaites Diagnostic Scoring can be a useful diagnostic tool for early diagnosis and should be included among the routine investigations for differentiating TBM and ABM.

Key Words: Acute bacterial meningitis, Early diagnosis, Meningitis, Tuberculous meningitis, Thwaites' Diagnostic Scoring

Geliş Tarihi/Received: 19/01/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26/03/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Kadriye KART YAŞAR

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Aksaray, İstanbul-Türkiye

E-posta: kadriyeyasar@hasekihastanesi.gov.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.