<< Geri Yazdır
Hematolojik Maligniteli İki Hastada Nadir Bir Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak Sphingomonas paucimobilis Bakteremisi

Hematolojik Maligniteli İki Hastada Nadir Bir Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak
Sphingomonas paucimobilis Bakteremisi*

Hüsrev DİKTAŞ1, Ali ACAR1, Vedat TURHAN1


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul, Türkiye

* Bu olgu sunumu, 1-4 Nisan 2010 tarihleri arasında Hastane İnfeksiyonları Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

ÖZET

Sphingomonas paucimobilis hastanelerde özellikle de immünsüprese hastaların takip edildiği hematoloji ve onkoloji ünitelerinde salgınlara yol açabilen gram-negatif bir basildir. Bu çalışmada farklı zamanlarda iki hematolojik maligniteli olguda ortaya çıkan, biri primer diğeri pnömoniye sekonder olduğunu düşündüğümüz S. paucimobilis kaynaklı iki nozokomiyal bakteremi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sphingomonas paucimobilis, Hematolojik malignite, İmmünsüprese, Bakteremi

SUMMARY

Sphingomonas paucimobilis Bacteremia: A Rare Cause of Nosocomial Infections in
Two Cases with Hematologic Malignancy#

Hüsrev DİKTAŞ1, Ali ACAR1, Vedat TURHAN1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medicine Academy

Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey

# This case report has been presented in Hospital Infections Congress 2010 as an oral presentation.

Sphingomonas paucimobilis is a gram-negative bacillus that can cause outbreaks in Hematology and Oncology units where most patients are immunosuppressed hosts. We describe here two cases of S. paucimobilis bacteremia with hematologic malignancy; one of them was primary and the other secondary to pneumonia.

Key Words: Sphingomonas paucimobilis, Hematologic malignancy, Immunosuppressed host, Bacteremia

Geliş Tarihi/Received: 03/08/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 18/02/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Vedat TURHAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

E-posta: hd3207@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.