<< Geri Yazdır
Kastamonu İli Aile Hekimlerinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kastamonu İli Aile Hekimlerinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda
Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Çiğdem KADER1, Ayşe ERBAY2, Servet AKER3, Şengül ALPER4


1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

3 İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Toplum Sağlığı Şubesi, Kastamonu, Türkiye

4 İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Kastamonu, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Sağlık personeli bu hastalık için risk grubunda yer almaktadır. Bu çalışmada Kastamonu ili aile hekimlerinin KKKA hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimlerine KKKA hakkında hazırlanmış olan anket formları e-posta aracılığıyla gönderilerek katılımları istenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimleri katılmıştır (n= 101). Aile hekimlerinin yaş ortalaması 33.9 ± 5.2 yıl olup, 72 (%71.3)'si erkek, 29 (%28.7)'u kadındı. Hekimlik süreleri 9.7 ± 5.3 (1-22) yıl idi. Aile hekimlerinin 74 (%73.3)'ünün KKKA tanısı alan hastası olmuştu. KKKA bulaş yolları, risk altındaki gruplar ve klinik bulguları konusunda aile hekimlerinin bilgi düzeyleri yeterliydi, ancak laboratuvar bulguları konusunda bilgi eksikliği bulunduğu tespit edildi. Aile hekimlerinin 70 (%69.3)'i KKKA olan hastaları takip etmenin mesleklerini yüksek riskli bir iş haline getirdiğini, %100'ü seçme şanslarının bulunması durumunda, KKKA ön tanısı olan hastaları takip etmemeyi tercih edeceğini belirtmişlerdir.

Sonuç: Endemik bölgelerde hastanın ilk başvurduğu hekim olan aile hekimlerinin KKKA konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olması hastalığın tanı ve takibi açısından önem taşımaktadır. Kastamonu ilindeki aile hekimlerinin KKKA laboratuvar bulguları konusunda bilgi düzeylerinin artırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Aile hekimi

SUMMARY

Evaluation of the Knowledge of Family Physicians Regarding
Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Kastamonu

Çiğdem KADER1, Ayşe ERBAY2, Servet AKER3, Şengül ALPER4


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Near East,

Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Bozok,

Yozgat, Turkey

3 Division of Family and Public Health, Province Health Directorate, Kastamonu, Turkey

4 Division of Contagious Diseases, Province Health Directorate, Kastamonu, Turkey

Introduction: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is seen as a major public health problem in our country every year since 2002. Healthcare workers are among the groups at risk for the disease. In this study, we aimed to detect the general knowledge of family physicians in Kastamonu about CCHF.

Materials and Methods: Family physicians working in the province of Kastamonu were contacted by email regarding completing a questionnaire about CCHF.

Results: Family physicians attended this research in Kastamonu (n= 101). Their mean age was 33.9 ± 5.2 years. Seventy-two (71.3%) were male and 29 (28.7%) were female. The duration of working years of the physicians was 9.7 ± 5.3 (1-22). Seventy-four of the family physicians reported having CCHF-diagnosed patients. When the questionnaires were evaluated, it was seen that family physicians have sufficient knowledge about the transmission routes, risk groups and clinical findings of CCHF. However, their knowledge regarding the laboratory findings of CCHF was inadequate. Seventy of the family physicians stated that the risk of their jobs increases when they follow CCHF patients and that, given a choice, they would prefer not to examine patients with CCHF.

Conclusion: In regions endemic for CCHF, patients first present to their family physicians. Thus, it is important that the family physicians have adequate knowledge about the diagnosis and follow-up of the disease. It is concluded that the knowledge of the family physicians in Kastamonu about the laboratory findings of CCHF should be improved.

Key Words: Crimean-Congo hemorrhagic fever, Family physician

Geliş Tarihi/Received: 08/04/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08/06/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KADER

Işınlar Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi

Yıldız Blokları A/5 Daire: 30

Yenimahalle, Ankara-Türkiye

E-posta: dr_cigdemtr@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.