<< Geri Yazdır
Hematolojik Malignansili Hastalarda Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Koagülaz-Negatif Stafilokok Türlerinde Teikoplanin ve Daptomisin Duyarlılıkları

Hematolojik Malignansili Hastalarda Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni
Koagülaz-Negatif Stafilokok Türlerinde Teikoplanin ve Daptomisin Duyarlılıkları

Özlem GÜZEL TUNÇCAN1, Derya TOZLU KETEN1, Murat DİZBAY1, Esin ŞENOL1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Hematolojik maligniteli hastalarda kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edilen koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) arasında teikoplanine duyarlılığı azalmış izolatlar gözlenmektedir. Bu çalışmada ampirik tedavi seçiminde sık kullanılan ajan olan teikoplanin ile yeni kullanıma giren daptomisinin kan dolaşımı infeksiyonu etkeni KNS'lerdeki minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışma 2009-2011 yılları arasında hematolojik malignitesi olan ve kan dolaşımı infeksiyonu tanısı konulan hastaların kateter içi veya periferik kan örneklerinde üreyen KNS izolatları ile gerçekleştirilmiştir. Oksasilin duyarlılığı disk difüzyon yöntemiyle, teikoplanin ve daptomisin MİK düzeyleri ise E-test yöntemiyle belirlenmiştir.

Bulgular: Kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edilmiş 179 KNS izolatı çalışmaya alınmıştır. Çalışmada en sık izole edilen KNS türü Staphylococcus epidermidis (%36.3) olup, bunu Staphylococcus haemolyticus (%35.2) izlemiştir. Oksasilin direnci S. epidermidis suşlarının %32'sinde, S. haemolyticus suşlarının ise %61'inde görülmüş olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0.001). Çalışılan suşlarda teikoplanin ve daptomisin direnci saptanmamış olup, sadece 2 (%1.1) S. haemolyticus suşu teikoplanine orta derecede duyarlı olarak saptanmıştır.

Sonuç: Hematolojik maligniteli hasta grubunda S. epidermidis ve S. haemolyticus'un başlıca kan dolaşımı infeksiyonu etkeni olarak izole edildikleri, S. haemolyticus suşlarında oksasilin direncinin daha yaygın olduğu görülmüştür. Teikoplanin direnci saptanmamış olup, iki suşta orta düzey MİK yükselmesi olması nedeniyle direncin monitörizasyonu gerekmektedir. Daptomisin ise hem oksasiline dirençli suşlara hem de teikoplanine orta derecede duyarlı suşlara etkin bir antibiyotik olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kan dolaşımı infeksiyonu, Koagülaz-negatif stafilokok, Teikoplanin, Daptomisin

SUMMARY

Susceptibility to Teicoplanin and Daptomycin among Coagulase-Negative Staphylococci
Isolated from Bloodstream Infections in Patients with Hematological Malignancies

Özlem GÜZEL TUNÇCAN1, Derya TOZLU KETEN1, Murat DİZBAY1, Esin ŞENOL1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

Introduction: Recently, a decreased susceptibility to teicoplanin has been observed among coagulase-negative staphylococci (CNS) isolated from bloodstream infections in patients with hematological malignancies. In this study, we aimed to determine the minimum inhibitory concentrations (MIC) of teicoplanin, which is frequently used in the empirical treatment, and of a new agent, daptomycin, against CNS isolated from bloodstream infections.

Materials and Methods: The study was performed on CNS strains isolated from bloodstream infections of patients with hematological malignancies during the period 2009-2011. Susceptibility to oxacillin was tested by disk diffusion method. Daptomycin and teicoplanin MIC were determined using the E-test method.

Results: A total of 179 CNS strains causing bloodstream infections were studied. Among them, S. epidermidis (36.3%) and S. haemolyticus (35.2%) were the most frequent CNS species. The oxacillin resistance rate was found statistically higher among S. haemolyticus (61%) strains than among S. epidermidis (32%) (p= 0.001). Although teicoplanin and daptomycin resistance was not detected among the CNS isolates, two (1.1%) of the isolates demonstrated intermediate susceptibility to teicoplanin.

Conclusions: S. haemolyticus and S. epidermidis were the major causes of bloodstream infections in patients with hematological malignancies. Oxacillin resistance was more frequent among S. haemolyticus isolates. Teicoplanin resistance was not detected among the CNS isolates. However, because two of the isolates demonstrated decreased susceptibility to teicoplanin, resistance rates to teicoplanin should be closely monitored. Daptomycin was found to be effective against both oxacillin-resistant and teicoplanin-intermediate CNS isolates.

Key Words: Bloodstream infection, Coagulase-negative staphylococci, Teicoplanin, Daptomycin

Geliş Tarihi/Received: 15/03/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/05/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: oguzel@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.