<< Geri Yazdır
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarından İzole Edilen MRSA ve MSSA Suşlarının Alternatif Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarından İzole Edilen MRSA ve MSSA Suşlarının
Alternatif Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Filiz PEHLİVANOĞLU1, Kadriye KART YAŞAR1, Hülya ÖZKAN ÖZDEMİR1, Gönül ŞENGÖZ1


1 SB İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada; hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında son bir yıl içinde, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarından izole edilen, Staphylococcus aureus suşlarının metisiline duyarlılıkları incelenmiştir.

Materyal ve Metod: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşları ile metisiline duyarlı S. aureus suşlarının alternatif antibiyotiklere (sefoksitin, ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, siprofloksasin, eritromisin, gentamisin, klindamisin, rifampin, kloramfenikol, trimetoprim-sülfametoksazol ve sefazolin) duyarlılıkları karşılaştırılmıştır. Suşların antimikrobiyal duyarlılıkları "Clinical and Laboratory Standards Institute" standartlarına göre disk difüzyon yöntemiyle araştırılmıştır.

Bulgular: Yüz on sekiz suş izole edilmiş ve 23 (%19.5)'ünün metisiline dirençli olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşları, diğer antimikrobiyallere de yüksek oranda dirençli olarak saptanmıştır. Vankomisin ve teikoplanin direncine rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Antibiyotik direnci, MRSA

SUMMARY

Comparison of Alternative Antibiotic Susceptibility of MRSA and MSSA Strains Isolated
from Skin and Soft Tissue Infections

Filiz PEHLİVANOĞLU1, Kadriye KART YAŞAR1, Hülya ÖZKAN ÖZDEMİR1, Gönül ŞENGÖZ1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul Haseki Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

Introduction: In this study, we examined the methicillin susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from skin and soft tissue infections in the microbiology laboratory in the past year.

Materials and Methods: The susceptibilities of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) strains to alternative antibiotics (cefoxitin, ampicillin, amoxicillin-clavulanic acid, ciprofloxacin, erythromycin, gentamicin, clindamycin, rifampin, chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, and cefazolin) were compared. Antimicrobial susceptibilities of strains were investigated by disk diffusion method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standards.

Results: One hundred and 18 strains were isolated, and 23 (19.5%) were found resistant to methicillin.

Conclusion: MRSA strains were found highly resistant to other antimicrobials. Vancomycin and teicoplanin resistance was not encountered.

Key Words: Staphylococcus aureus, Antibiotic resistance, MRSA

Geliş Tarihi/Received: 04/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/04/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU

SB İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Fatih, İstanbul-Türkiye

E-posta: drfiliz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.