<< Geri Yazdır
İmmünkompetan Hastada Olası Hepatit ile Seyreden Sitomegalovirüs İnfeksiyonu

İmmünkompetan Hastada Olası Hepatit ile Seyreden Sitomegalovirüs İnfeksiyonu

Pınar ÖNGÜRÜ1, Esragül AKINCI1, Yeliz ÖZEN1, M. Arzu YETKİN1, Deniz ALIRAVCI1,
Ayşe BUT1, Hürrem BODUR1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

ÖZET

Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu tüm dünyada sıkça görülen bir viral infeksiyon olup, gelişmekte olan ülkelerde erişkinlerin infeksiyonu geçirme oranı %90'lara çıkmaktadır. İmmünkompetan kişilerde primer CMV infeksiyonu %10 semptomatik olup, nadiren organ spesifik komplikasyonlara neden olur. Daha önce sağlıklı olan 29 yaşındaki hasta ateş, baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle kliniğimize yatırılmıştır. Tonsiller üzerinde sarı plaklar; laktat dehidrogenaz, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz değerlerinde yükseklik; karaciğer ve dalakta büyüklük saptanmıştır. Hastanın serumunda anti-CMV IgM ve CMV polimeraz zincir reaksiyonu pozitifliği bulunmuştur. CMV hepatiti ön tanısı ile takip edilen hastanın ateşinin devam etmesi üzerine 14 gün gansiklovir tedavisi verilmiştir. Genel durumu düzelen hasta şifa ile taburcu edilmiştir. Sağlıklı genç erişkinlerde etyolojisi belirlenemeyen hepatitlerde CMV'nin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kesin tanı için karaciğer biyopsisi değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirüs, İmmünkompetan, Karaciğer hastalığı

SUMMARY

Cytomegalovirus Infection with Liver Involvement in an Immunocompetent Patient

Pınar ÖNGÜRÜ1, Esragül AKINCI1, Yeliz ÖZEN1, M. Arzu YETKİN1, Deniz ALIRAVCI1,
Ayşe BUT1, Hürrem BODUR1


1 Clinic of 2nd Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

Cytomegalovirus (CMV) infection is a common viral infection worldwide, with a frequency as high as 90% in developing countries. Only 10% of primary CMV infection is symptomatic in immunocompetent patients, and it rarely causes specific complications. We describe a previously healthy 29-year-old male patient who was hospitalized due to fever, headache and dizziness. Yellow plaques on the tonsillae, high levels of lactate dehydrogenase, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase, and hepatosplenomegaly were detected. Anti-CMV IgM and CMV polymerase chain reaction positivity was detected in his serum. The patient was followed with the diagnosis of CMV hepatitis and treated with gancyclovir for 14 days due to fever. He recovered after treatment and was discharged. In previously healthy patients with hepatitis of unknown etiology, CMV should be kept in mind in the differential diagnosis; liver biopsy can be performed for the definitive diagnosis. 

Key Words: Cytomegalovirus, Immunocompetence, Liver diseases

Geliş Tarihi/Received: 29/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/03/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Pınar ÖNGÜRÜ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Lojmanları Ural Apartmanı Kat: 6 Daire: 28

E-posta: pinaronguru@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.