<< Geri Yazdır
Acinetobacter baumannii Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin ve IMP-1 ve VIM-1 Tipi Genlerin Araştırılması

Acinetobacter baumannii Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin ve
IMP-1 ve VIM-1 Tipi Genlerin Araştırılması

Fatma MUTLU SARIGÜZEL1, Gökhan METAN2, Bülent SÜMERKAN3

1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

ÖZET

Giriş: Acinetobacter baumannii suşlarında metallo-beta-laktamaz (MBL) üretimi ve genlerin belirlenmesi, direnç genlerinin hastane ortamında diğer bakteri türlerine aktarılma olasılığının önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, hastaların kan kültürlerinden izole edilen A. baumannii suşlarında fenotipik yöntemlerle MBL üretiminin ve pozitif bulunan suşlarda IMP-1 ve VIM-1 tipi genlerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Kan kültürlerinden izole edilen ve Microscan Walkaway (Dade Behring, West Sacramento, CA, USA)  otomatize sistemle A. baumannii olarak tanımlanan 100 suş çalışmaya alınmıştır. Tür düzeyinde tanımlama kanlı agarda hemoliz özellikleri, "Eosin Methylene Blue" agarda laktoza etkileri, katalaz, oksidaz ve indol reaksiyonları, 44°C'de üreyebilmeyle doğrulanmıştır. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Kolistin duyarlılığını belirlemek için "British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC)" kriterleri kullanılmıştır. İmipenem, meropenem, ampisilin-sulbaktam, sefoperazon-sulbaktam ve tigesiklin duyarlılıklarının belirlenmesi için E-test (AB Biodisk, Solna, Sweden) yöntemi kullanılmıştır. MBL enzimleri kombine disk difüzyon testi, Modifiye Hodge testi (MHT) ve E-test yöntemiyle araştırılmıştır. Fenotipik yöntemler ile MBL tespit edilen suşlarda blaVIM-1 ve blaIMP-1 genlerinin varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 100 izolatın 99'unda çoklu ilaç direnci saptanırken imipeneme ve meropeneme direnç oranı sırasıyla %66 ve %76 olarak bulunmuştur. Kolistine karşı direnç saptanmazken, tigesiklin için minimum inhibitör konsantrasyonu 50 (MİK50) ve minimum inhibitör konsantrasyonu 90 (MİK90) değerleri sırasıyla 1 ve 2 µg/mL olarak belirlenmiştir. Suşların %54'ünün imipenem/imipenem-EDTA, %59'unun meropenem/meropenem-EDTA kombinasyonu, %54'ünün MHT, %51'inin E-test yöntemiyle fenotipik olarak MBL ürettiği, PCR ile 15 izolatta blaIMP-1 geni, üç izolatta blaVlM-1 geni varlığı gösterilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, fenotipik yöntemlerin her üçüyle de MBL pozitifliği tespit edilen 45 A. baumannii izolatının 18 (%40)'inde IMP-1 ve VIM-1 tipi genlerin varlığı gösterilmiştir. MBL genlerinin gösterilmesi sadece A. baumannii suşlarında karbapenemlere dirence yol açması açısından değil, aynı zamanda bu genlerin özellikle Enterobacteriaceae türlerine mobil genetik elemanlar aracılığıyla taşınma potansiyeli yönünden de büyük önem taşımaktadır. MBL enzimlerinin yaygınlığını belirlemek amacıyla sürdürülecek etkin sürveyans programları dirençli bakterilerin yayılmasını önlemekte faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Metallo-beta-laktamaz, IMP-1, VIM-1

SUMMARY

Investigation of Metallo-Beta-Lactamases Production and
IMP-1 and VIM-1 Type Genes in Acinetobacter baumannii Strains

Fatma MUTLU SARIGÜZEL1, Gökhan METAN2, Bülent SÜMERKAN3

1 Clinic of Medical Microbiology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes,

Kayseri, Turkey

3 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes, Kayseri, Turkey

Introduction: Detection of metallo-beta-lactamase (MBL) resistance genes in Acinetobacter baumannii strains is important due to transfer of resistance genes to other bacteria in the hospital environment. The aim of this study was to investigate metallo-beta-lactamases production in A. baumannii strains isolated from bloodstream infections and then to investigate IMP-1 and VIM-1 type genes in positive strains using phenotypic methods.

Materials and Methods: A total of 100 strains isolated from blood cultures and identified as A. baumannii using the Microscan Walkaway (Dade Behring, West Sacramento, CA, USA)  automated system were included in the study. The species identification was confirmed by hemolysis features on blood agar, lactose fermentation on Eosin Methylene Blue agar, catalase, oxidase, indole reactions, and growth at 44°C. Antimicrobial susceptibility tests were performed by disk diffusion. Colistin susceptibility interpretation was performed according to the British Society for Antimicrobial Chemotherapy criteria. Susceptibility test for imipenem, meropenem, ampicillin/sulbactam, cefoperazone/sulbactam, and tigecycline was performed by E-test (AB Biodisk, Solna, Sweden). The MBL production was investigated with combined disk test, modified Hodge test (MHT), and E-test methods. The strains that were positive for MBL based on phenotypic tests were investigated further for blaVIM-1 and blaIMP-1 by polymerase chain reaction (PCR).

Results: Multidrug resistance was found in 99 of the 100 isolates included in the study, and the resistance rates for imipenem and meropenem were found as 66% and 76%, respectively. Colistin resistance was not detected, and minimum inhibitory concentration 50 (MIC50) and minimum inhibitory concentration 90 (MIC90) for tigecycline were 1 and 2 µg/mL, respectively. MBL production was found to be 54% by imipenem/imipenem-EDTA combination, 59% by meropenem/meropenem-EDTA combination, 54% by MHT, and 51% by E-test. The blaIMP-1 and blaVlM-1 genes were detected in 15 and 3 of these strains by PCR, respectively.

Conclusion: In this study, IMP-1 and VIM-1 type genes were shown in 18 of 45 A. baumannii strains of MBL as determined with three phenotypic methods. This is a potential threat not only for causing resistance to carbapenems in A. baumannii strains but also for transfer resistance to Enterobacteriaceae by mobile genetic elements. Effective surveillance programs for detection of MBLs are essential to guide infection control programs in order to prevent further spread of resistant germs.

Key Words: Acinetobacter baumannii, metallo-beta-lactamase, IMP-1, VIM-1

Geliş Tarihi/Received: 21/02/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/06/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Fatma MUTLU SARIGÜZEL

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği

Kayseri-Türkiye

E-posta: fmutluguzel@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.