<< Geri Yazdır
Çukurova Bölgesindeki Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Araştırılması

Çukurova Bölgesindeki Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında
CTX-M Tipi Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Araştırılması

Mümtaz GÜRAN1, Fatih KÖKSAL1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarında, hastane ve toplum kökenli infeksiyonlara ait klinik materyallerden izole edilen, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten  Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşları arasında, moleküler epidemiyolojik yöntemlerle, CTX-M tipi beta-laktamaz üreten suşların prevalansının ve enzim tiplerinin belirlenmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi laboratuvarından izole edilen 300 E. coli ve K. pneumoniae izolatı arasından seçilen 120 GSBL pozitif suş dahil edildi. GSBL pozitif olduğu belirlenen izolatların, ilk olarak VITEK-II sistemiyle antibiyotik duyarlılık testleri çalışıldı, daha sonra da moleküler çalışmalar için plazmid DNA'lar izole edildi. CTX-M genlerinin identifikasyonu PstI ve PvuII restriksiyon enzimlerinin kullanıldığı PCR-RFLP yöntemiyle yapıldı.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda CTX-M tipi GSBL oranı tüm E. coli izolatları arasında %36.7, K. pneumoniae izolatları arasında ise %31.7 olarak belirlendi, CTX-M tipi GSBL'lerin tüm GSBL'ler arasındaki oranı ise E. coli için %87.7, K. pneumoniae için %90 bulundu. CTX-M pozitif olan 93 örneğin 88'inde CTX-M-1, beşinde ise CTX-M-9 grubu ile uyumlu restriksiyon profilleri elde edildi.

Sonuç: Ülkemizdeki antibiyotik kullanım politikalarının, artan direnç gözardı edilmeyecek şekilde geliştirilmesi gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: CTX-M, PCR-RFLP, Beta-laktamaz

SUMMARY

Investigation of CTX-M Type Extended-Spectrum Beta-Lactamases Among
Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains in Cukurova Region

Mümtaz GÜRAN1, Fatih KÖKSAL1

1 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Cukurova, Adana, Turkey

Introduction: The aim of this study was to investigate the types of enzymes and prevalence of CTX-M type extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)-producing strains isolated from clinical material belonging to both nosocomial and community-acquired infections in the central laboratory of our hospital.

Materials and Methods: 120 ESBL-positive strains, which were selected among 300 Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates from our university hospital laboratory, were included in the study. Isolates determined as ESBL-positive first underwent an antibiotic susceptibility testing using the VITEK-II system; then, plasmid DNA molecules were isolated for molecular studies. Identification of CTX-M genes was done using the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method in which PstI and PvuII restriction enzymes were used.

Results: As a result of the analysis, the CTX-M type ESBL rate was found to be 36.7% among all E. coli isolates and 31.7% among K. pneumoniae isolates, and the ratio of CTX-M type ESBLs among all ESBL types was found to be 87.7% for E. coli and 90% for K. pneumoniae. Among 93 CTX-M-positive samples, 88 set restriction profiles were compatible with the CTX-M-1 group and 5 were compatible with the CTX-M-9 group.

Conclusion: It is considered that development of antibiotic usage policies in our country is required so as not to ignore the increasing resistance.

Key Words: CTX-M, PCR-RFLP, polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism, beta-lactamase

Geliş Tarihi/Received: 18/11/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 18/06/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Mümtaz GÜRAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

01330, Adana-Türkiye

E-posta: mumtazguran@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.