<< Geri Yazdır
Spondilodiskitli Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Spondilodiskitli Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve
Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi*

Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Kader ARSLAN1, Cemal BULUT1, Zeliha KOÇAK TUFAN1,
Yasemin KURTOĞLU GÜL1, Sami KINIKLI1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

* Bu çalışma, "22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)" (31 Mart-3 Nisan 2012, Londra)'de poster olarak sunulmuştur (R2665).

# This study was presented in 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (31 March-3 April 2012, London) as a poster presentation (R2665).

ÖZET

Giriş: Spondilodiskit, intervertebral disk ve ilgili vertebranın infeksiyonudur ve çoğu hastada hematojen kaynaklıdır. Bu çalışmada, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde spondilodiskit tanısıyla izlenen hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Hastaların bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Spondilodiskit tanısı klinik bulgular, mikrobiyolojik ve serolojik tetkikler, radyolojik görüntüleme bulguları, histopatolojik inceleme ve kültür sonuçlarıyla konuldu.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 22 hastanın 16 (%72.7)'sı erkek, 6 (%27.3)'sı kadın, yaş ortalamaları 54 ± 16.3 yıl idi. En sık yakınmaları bel ağrısı, yürüme güçlüğü, bacaklarda ağrı ve terleme idi (sırasıyla %100, %40.9, %27.3 ve %22.7). C-reaktif protein (CRP) hastaların %63.6'sında, sedimentasyon hızı ise %77.3'ünde yüksek bulundu. Sekiz (%36.4) hastada brusella aglütinasyon testi pozitif saptandı. Kan kültürlerinin hiçbirinde üreme olmadı. Biyopsi yapılan yedi hastanın ikisinin biyopsi kültüründe Escherichia coli ve Bacillus pumilus izole edildi. Bir hastanın biyopsi materyalinde aside dirençli basil pozitif saptandı, ancak tüberküloz kültüründe üreme olmadı. Hastaların tümünde manyetik rezonans görüntülemede spondilodiskit ile uyumlu bulgular saptandı, iki hastada bulgular tüberkülozu düşündürüyordu. On iki (%54.5) hastaya piyojenik spondilodiskit, 8 (%36.4)'ine brusellar spondilodiskit, 2 (%9.1)'sine tüberküloz spondilodiskit tanısı konuldu.

Sonuç: Vertebrada ağrı yakınması, CRP ve sedimentasyon yüksekliği olan hastalarda ateş olmasa da spondilodiskit tanısı akla gelmelidir. Hastalarımızın çoğu piyojenik spondilodiskit olguları idi, bunun yanı sıra bruselloz ve tüberküloza bağlı spondilodiskit olguları da saptadık. Özellikle endemik bölgelerde, tüberküloz ve brusellozun spondilodiskit nedenleri arasında akla gelmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Spondilit, Diskit, Tüberküloz, Bruselloz, Tanı

SUMMARY

Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Characteristics of
Patients with Spondylodiscitis

Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Kader ARSLAN1, Cemal BULUT1, Zeliha KOÇAK TUFAN1,
Yasemin KURTOĞLU GÜL1, Sami KINIKLI1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Introduction: Spondylodiscitis is an infection of the intervertebral disc and the adjacent vertebrae and is hematogenous in origin in most cases. The aim of this study was to evaluate the epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with spondylodiscitis followed in the infectious diseases and clinical microbiology clinic.

Materials and Methods: Findings of the patients were evaluated retrospectively. Diagnosis of spondylodiscitis was made based on clinical findings, microbiological and serological test results, radiological findings, and histopathological evaluation.

Results: Among 22 patients included in the study, 16 were male (72.7%) and 6 were female (27.3%), and their mean age was 54 ± 16.3 years. The most common symptoms were backache, difficulty in walking, leg pain, and sweating (in 100%, 40.9%, 27.3%, and 22.7%, respectively). C-reactive protein (CRP) and sedimentation rate were found high in 63.6% and 77.3% of the patients, respectively. In 8 (36.4%) patients, brucella agglutination test was positive. All the blood cultures were negative. Biopsy culture was performed in seven patients, and Escherichia coli and Bacillus pumilus were isolated in one patient each. In one patient, acido-resistant bacilli (ARB)  was found positive in biopsy material, but tuberculosis culture remained negative. Magnetic resonance imaging findings were compatible with spondylodiscitis in all patients, and in two patients, findings appeared to be tuberculosis. Twelve patients (54.5%) were diagnosed as pyogenic spondylodiscitis, 8 (36.4%) as brucellar spondylodiscitis and 2 (9.1%) as tuberculous spondylodiscitis.

Conclusion: Spondylodiscitis must be kept in mind in patients with vertebral pain and high CRP and sedimentation rate even in the absence of fever. Most of our patients were pyogenic spondylodiscitis, but brucellar and tuberculous spondylodiscitis patients were diagnosed as well. We suggest that tuberculosis and brucellosis should be remembered among the causes of spondylodiscitis, especially in endemic regions.

Key Words: Spondylitis, Discitis, Tuberculosis, Brucellosis, Diagnosis

Geliş Tarihi/Received: 06/06/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/06/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

06340, Dikimevi, Ankara-Türkiye

E-posta: cigdemhatip@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.