<< Geri Yazdır
Bakteriyel Keratitlerin Bakteriyel Spektrumu ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profili

Bakteriyel Keratitlerin Bakteriyel Spektrumu ve
Antimikrobiyal Duyarlılık Profili

Faik ORUÇOĞLU1,3, Abraham SOLOMON1, Moses ALON2, Joseph FRUCHT-PERY1, Block COLIN2

1 Birinci Göz Hastanesi, İstanbul, Türkiye

2 Hadassah-Hebrew Üniversitesi Tıp Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İsrail

3 Hadassah-Hebrew Üniversitesi Tıp Merkezi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İsrail

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada amaç, bakteriyel keratit sebebiyle alınmış kornea kazıntılarından izole edilen bakteriyel spektrumun ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasıdır.

Materyal ve Metod:  Hadassah Üniversitesi Hastanesinde beş yıl süresince (2002 ve 2006 yılları arası) mikrobiyoloji laboratuvarına dahil edilmiş bütün kültür pozitif kornea kazıntılarının sonuçları çalışma kapsamına alındı. Fungus, mikoplazma, protozoa ve mikobakteriler çalışma dışı bırakıldı.   

Bulgular: Bu beş yıllık süreçte, bakteriyel keratit tanısı düşünülen gözlerden alınan kornea kazıntılarının 259'unda pozitif sonuç bildirilmiştir. Bunlar arasında gram-pozitif mikroorganizmalar çoğunluk teşkil etmiştir.  En sık izole edilen bakteriler sırasıyla Staphylococcus türleri (n= 104, %40.2), Pseudomonas aeruginosa (n= 44, %17.0), Streptococcus türleri (n= 31, %12.0) ve Propionibacterium türleri (n= 22, %8.5) olarak bulunmuştur. Örneklerin çoğu 218 göz ile erişkinlerden oluşmuştur.  Çocuk ve erişkinler arasında en sık izole edilen bakteriler arasında fark yoktu. Vankomisin (%100) gram-pozitif bakterilere karşı en etkili antibiyotik olarak tespit edilmiş, bunu seftriakson (%100), rifampisin (%98.2), teikoplanin (%97.6) ve ofloksasin (%90.9) izlemiştir.  Bu oran gram-negatiflerde ise sırasıyla seftazidim (%100), seftriakson (%100), meropenem (%100), siprofloksasin (%98.6), piperasilin-tazobaktam (%98.2), aztreonam (%98.2), ofloksasin (%97.1), amikasin (%97.1) ve gentamisin  (%94.3) olarak bulunmuştur.

Tartışma:Staphylococcus suşları en yaygın bakteriyel keratit etkeni olarak bulunmuştur. Gram-pozitifler en yüksek hassasiyeti vankomisin, teikoplanin ve ofloksasine, gram-negatifler ise seftazidim, seftriakson ve meropeneme karşı göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal duyarlılık, Mikrobiyal izolatlar, Bakteriyel keratitler

SUMMARY

Spectrum and Susceptibilities of Microbial Isolates in Bacterial Keratitis

Faik ORUÇOĞLU1,3, Abraham SOLOMON1, Moses ALON2, Joseph FRUCHT-PERY1, Block COLIN2

1 Birinci Eye Hospital, Istanbul, Turkey

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Hadassah-Hebrew University Medical Center,

Israel

3 Department of Ophtalmology, Hadassah-Hebrew University Medical Center, Israel

Introduction: The aim of this study was to determine the microbial distribution and antibiotic susceptibility patterns of corneal scrapings isolated from patients with bacterial keratitis.

Materials and Methods: The study included a survey of all positive corneal scrapings submitted to the microbiology laboratory over a period of five years (2002-2006) at Hadassah  University Hospital. Fungal, protozoal, mycoplasma, and mycobacteria isolates were excluded from this survey.

Results: During this five-year period, 259 positive corneal scrapings for presumed bacterial keratitis were reported. Gram-positive organisms were the commonest bacterial isolates. The most common pathogens isolated were Staphylococcus species (n= 104, 40.2%), Pseudomonas aeruginosa (n= 44, 17.0%), Streptococcus species (n= 31, 12.0%), and Propionibacterium species (n= 22, 8.5%). There were 218 adults and 41 children. The microbiological survey showed no differences in the main bacterial isolates from corneal scrapings between children and adults. Gram-positive bacteria were sensitive to vancomycin (100%), ceftriaxone (100%), rifampicin (98.2%), teicoplanin (97.6%), and ofloxacin (90.9%), while gram-negative bacteria were sensitive to ceftazidime (100%), ceftriaxone (100%), meropenem (100%), ciprofloxacin (98.6%), piperacillin-tazobactam (98.2%), aztreonam (98.2%), ofloxacin (97.1%), amikacin (97.1%), and gentamicin (94.3%).

Conclusion: Staphylococcus species were determined as the most common causative organism for bacterial keratitis. Gram-positive susceptibility was highest for vancomycin, teicoplanin and ofloxacin, while gram-negative bacterial susceptibility was highest for ceftazidime, ceftriaxone and meropenem.

Key Words: Antibiotic susceptibility, Microbial isolates, Bacterial keratitis.

Geliş Tarihi/Received: 18/06/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 17/04/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Faik ORUÇOĞLU

Sarayardı Caddesi No: 1

Kadıköy, İstanbul-Türkiye

E-posta: faikorucov@yahoo.co.uk

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.