<< Geri Yazdır
Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Mikroorganizmaların Rolü Var mı?

Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Mikroorganizmaların Rolü Var mı?

Pelin YÜKSEL1, Bekir KOCAZEYBEK1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Psikiyatrik hastalıkların gelişmesinde çevresel faktörlerin önemi bilinmektedir. Buna göre, bazı nöropsikiyatrik hastalıkların infeksiyöz sebeplerinin de araştırılması oldukça ilginç ve önemlidir. Bu tespitin temelini; öncelikle moleküler patogeneze dayanmayan, daha çok klinik olarak bilimsel gözlem, prospektif ya da retrospektif seroepidemiyolojik çalışmalar, kohort temelli araştırmalar oluşturmaktadır ve özellikle şizofreni gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıklarda infeksiyöz ajanların beyne penetrasyonu sonucu olabileceği şeklinde kanaatlere varılmıştır. Nöropsikiyatrik hastalıklarla infeksiyon ilişkisi irdelendiğinde özellikle üç nöropsikiyatrik hastalığın etyopatogeneziyle ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bunlardan şizofreni ile infeksiyon ilişkisine yönelik çalışmalar her ne kadar en fazla Toxoplasma gondii ile yapılmış olsa da diğer etkenlerden Borna hastalık virüs, herpes simpleks virüs tip 1, herpes simpleks virüs tip 2, kızamık virüsü, influenza başta olmak üzere diğer solunum yolu virüsleri, koronavirüsler, insan endojen retrovirüsü, Batı Nil virüsü ve sitomegalovirüsün şizofreni etyopatogenezinde rolleri olabileceğine ilişkin düşünceler ortaya atılmıştır. Virüsler ve diğer infeksiyon etkenlerinin şizofreni gibi bipolar bozukluğa da neden olabileceği bildirilmiş, özellikle T. gondii ve Herpesviridae aile üyelerinden herpes simpleks virüs tip 1 ve sitomegalovirüs üzerine odaklanılmıştır. Majör depresyon infeksiyon ilişkisine dönük ise insan endojen retrovirüs ilişkisi olabileceğine ilişkin literatür az da olsa görmekteyiz. Sonuç olarak; şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresyon gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıkların infeksiyonla ilişkisi irdelendiğinde özellikle prospektif geniş serili olarak yapılacak uzun dönemli çalışmaların bu hastalıkların nedenlerinin ortaya konmasına yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Bipolar hastalık, Majör depresyon, İnfeksiyon ajanları

SUMMARY

Do Microorganisms Have a Role in Neuropsychiatric Diseases?

Pelin YÜKSEL1, Bekir KOCAZEYBEK1

1 Department of Medical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine, University of Istanbul, Istanbul, Turkey

The importance of enviromental factors in the development of psychiatric diseases are well known. Accordingly, it is important to investigate the role of infections in neuropsychiatric disorders. The infectious hypothesis, which is particularly strong for schizophrenia, is based more on scientific clinical observations and retrospective cohort seroepidemiological studies rather than specific pathological findings at the molecular level. Research in this field has focused on identifying an infectious etiopathology for three neuropsychiatric diseases. In schizophrenia a strong association has been found between Toxoplasma gondii infection and disease. However, additional infectious agents like Borna disease vırus, herpes simplex virus types 1 and 2, measles, influenza, other respiratory viruses, Coronaviruses, human endogenous retrovırus, West Nile viruses, cytomegalovirus, are also proposed to play a role in the etiopathogenesis in this disease. A similar association between bipolar disorder and viruses/other infectious agents has been reported. This work has mainly concentrated on T. gondii and the members of the Herpesviridae family, herpes simplex virus type 1 and cytomegalovirus. A few reports in the literature have also found a relationship between major depression and human endogenous retroviruses. In conclusion, when investigating the relationship between neuropsychiatric diseases (e.g. schizophrenia, bipolar disorder, major depression) and infection, we suggest that a series of prospective long-term studies with large cohorts are necessary to unravel the etiology of these disorders.

Key Words: Schizopherina, Bipolar disorder, Major depression, Infectious agents

Geliş Tarihi/Received: 06/12/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08/11/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK

İstanbulÜniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul-Türkiye

E-posta: bzeybek@istanbul.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.