<< Geri Yazdır
Comparing the Efficiency of Cell Culture Method to Real-Time PCR for Diagnosis of Genital Infections with Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2

Genital Herpes Simpleks Tip 1 ve Tip 2 Tanısında Kullanılan Gerçek Zamanlı PCR ve
Hücre Kültürü Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Enver AYIK1, Ahmet BALIKÇI2, Pınar B. DEMİREL3, Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR2, Aslı KARADENİZ4,
Mustafa SARIKAYA5

1 Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği,

İstanbul, Türkiye

2 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Herpes simpleks virüsler (HSV), Herpesviridae ailesinden zarflı, büyük çift zincirli DNA virüsleridir. HSV-1 öncelikli olarak ağız, dil, farenks ve göz infeksiyonlarına sebep olurken, HSV-2 sıklıkla genital lezyonlara sebep olur. Mukokütanöz HSV lezyonları tanısında hücre kültürü altın standart bir yöntem olmasına rağmen, uzun zaman ve spesifik laboratuvar aletleri gerektirmesi gibi dezavantajları vardır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, hücre kültürü ve TaqMan gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemleri kullanılarak HSV-1 ve HSV-2 araştırılmıştır. Genital smear örneklerinden direkt floresan antikor (DFA) yöntemi kullanılarak HSV-1 ve HSV-2 ayırımı yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekoloji kliniğine başvuran 18-50 yaş arası HSV infeksiyonu şüpheli 98 hastadan genital smear örnekleri alınmıştır.

Bulgular: Hücre kültüründe yapılan ilk pasajda 1 (%1.02) örnekte HSV-1, 17 (%17.3)  örnekte HSV-2 tespit edilmiştir. Gerçek zamanlı PCR yönteminde ise 1 (%1.02) örnekte HSV-1, 21 (%21.42) örnekte  HSV-2 saptanmıştır.

Sonuç: Bu sonuçlara göre gerçek zamanlı PCR yönteminin duyarlılığı %100, özgüllüğü %95 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Genital herpes, Hücre kültürü

SUMMARY

Comparing the Efficiency of Cell Culture Method to Real-Time PCR for Diagnosis of
Genital Infections with Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2

Enver AYIK1, Ahmet BALIKÇI2, Pınar B. DEMİREL3, Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR2, Aslı KARADENİZ4,
Mustafa SARIKAYA5

1 Clinic of Microbiology, Mehmet Akif Ersoy Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

2 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Maltepe, Istanbul, Turkey

3 Department of Medical Biology and Genetic, Faculty of Medicine, University of Maltepe, Istanbul, Turkey

4 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Maltepe,

Istanbul, Turkey

5 Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Maltepe, Istanbul, Turkey

Introduction: Herpes simplex viruses (HSV) are enveloped, large, double-stranded DNA viruses from the Herpesviridae family. HSV-1 causes lesions primarily in the mouth, tongue, lips, pharynx, and eyes, while HSV-2 usually causes genital lesions. Although cell culture has been accepted as the gold standard for the diagnosis of mucocutaneous HSV lesions, it has some disadvantages, such as requiring a long time and specific laboratory equipment.

Materials and Methods: In this study, we investigated HSV-1 and HSV-2 by using shell vial cell culture and TaqMan real-time polymerase chain reaction (PCR). We utilized direct fluorescent antibody (DFA) method to distinguish between HSV-1 and HSV-2 in genital smear samples. Genital smear samples were collected from 98 patients between the ages of 18-50 years with suspected genital HSV-1/2 infection in the Gynecology Clinic of Istanbul University Faculty of Medicine.

Results: HSV-1 positivity was detected at first passage in 1 (1.02%) sample. HSV-2 positivity was detected in 17 (17.3%) samples with cell culture. One (1.02%) sample was positive for HSV-1 and 21 (21.42%) samples were positive for HSV-2 by real-time PCR method.

Conclusion: Our data revealed that the sensitivity and specificity of real-time PCR method were 100% and 95%, respectively.

Key Words: Genital herpes, Cell culture

Geliş Tarihi/Received: 28/03/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/10/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Enver AYIK

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Feyzullah Caddesi No: 39

Maltepe, İstanbul-Türkiye

E-posta: drelcin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.