<< Geri Yazdır
Adli Tıp Kurumu Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarında 2007-2011 Yılları Arasında Saptanan Rotavirüs Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi

Adli Tıp Kurumu Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarında
2007-2011 Yılları Arasında Saptanan Rotavirüs Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi

Nihan ZİYADE1, Aysel KARATAŞ2, Sinan SEVİNÇ3, Cengiz Haluk İNCE4

1 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

2 Acıbadem Labmed Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

3 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu, İstanbul, Türkiye

4 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: İnfeksiyöz gastroenteritler gelişmekte olan ülkelerde özellikle beş yaşın altındaki çocuklarda yüksek morbidite ve mortaliteyle seyretmektedir. İnfeksiyöz gastroenteritlerin %50-75'ine virüsler yol açmaktadır. Viral gastroenterit etkenlerinden rotavirüsler bütün dünyada yenidoğan ve küçük çocuklarda görülen gastroenteritlerin en yaygın ve en önde gelen sebebidir. Rotavirüs infeksiyonları her yıl bir milyon çocuğun ölümünden sorumludur. Ülkemizde bu konuyla ilgili postmortem veriler sınırlıdır. Çalışmamızda infeksiyon şüphesiyle mikrobiyolojik örnekleme yapılan otopsi olgularının dışkı örneklerinde postmortem rotavirüs pozitifliğiyle birlikte mevsimsel ve yaş dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ağustos 2007-Aralık 2011 tarihleri arasında yapılan otopsi olgularından Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 272 dışkı örneği retrospektif olarak rotavirüs antijen pozitifliği yönünden değerlendirilmiştir. Morg İhtisas Dairesi otopsi rapor sonuçlarına göre olguların ölüm sebepleri arasında en sık akciğer infeksiyonu ve gelişen komplikasyonlar, ikinci sırada kendinde mevcut hastalık ve gelişen komplikasyonlar, üçüncü sırada ise gastroenterit nedeniyle ölen olgular yer almaktadır. Dışkı örneklerini incelemede Ağustos 2007-Aralık 2010 tarihleri arasındaki örnekler için Enzyme Immunoassay tekniğiyle çalışan Ridascreen Rotavirus kiti (R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany), Aralık 2010-Aralık 2011 tarihleri arasındaki örnekler için ise Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA; Vidas; Biomerieux, Fransa) tekniğiyle rotavirüs antijenini saptayan kit kullanılmıştır. Rotavirüs sıklığının mevsimlere, otopsi olgularının yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: İncelenen 272 örneğin 47 (%17.3)'sinde rotavirüs antijeni saptanmıştır. Rotavirüs antijen pozitifliği en çok 0-2 yaş grubunda tespit edilmiştir (p< 0.05). Kızlarda yüzdesel olarak daha yüksek olmakla birlikte viral antijen pozitifliği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> 0.05). Rotavirüs pozitiflik oranının yaz (%17) ve sonbahar (%12.8) aylarında diğer aylara göre azaldığı, en yüksek pozitiflik oranlarının kış (%34.1) ve ilkbahar (%36.1) aylarında görüldüğü tespit edilmiştir.

Sonuç: Ülkemizde oldukça sık görülen rotavirüs gastroenteriti morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Klinik bulgular virüse özgü olmadığı için, hastalığın seyrinin tahmin edilebilmesi ve tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından dışkı örneklerinde viral antijen analizi tanı açısından önemlidir. Ölümcül durumlarda rotavirüsün oynadığı rol net değildir ve ishal ile ilişkili ölümlerin değerlendirilmesinde ek araştırma yöntemleri gerekmektedir. Rotavirüs infeksiyonu nedeniyle ölen hastaların patolojik incelemeleriyle ilgili yapılan çalışmalar birkaç otopsi verisiyle sınırlıdır. Sonucun daha iyi anlaşılmasının bu infeksiyonlara ve tedaviye yaklaşımı değiştirebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Gastroenterit, Postmortem

SUMMARY

Evaluation of Detected Rotavirus Antigen Positivity in the Council of Forensic Medicine
Postmortem Microbiology Laboratory from 2007-2011

Nihan ZİYADE1, Aysel KARATAŞ2, Sinan SEVİNÇ3, Cengiz Haluk İNCE4

1 Ministry of Justice The Council of Forensic Medicine, Morgue Department Postmortem Microbiology

Laboratory, Istanbul, Turkey

2 Acibadem Labmed Central Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey

3 Ministry of Justice The Council of Forensic Medicine, 2nd Forensic Expertise Board, Istanbul, Turkey

4 Ministry of Justice The Council of Forensic Medicine Presidency, Istanbul, Turkey

Introduction: Infectious gastroenteritis is progressing with a high morbidity and mortality in developing countries especially among children below the age of five. The viruses cause 50-75% of all infectious gastroenteritis cases. The rotaviruses, are the most common and significant cause of gastroenteritis among newborns and infants worldwide. Rotavirus infections are responsible for the death of one million children every year. Postmortem data regarding this subject are limited in our country. The aim of our study was to determine the seasonal and age distributions associated with postmortem rotavirus positivity delected in the stool samples of autopsy cases that were microbiologically sampled due to suspected infection.

Materials and Methods: Two hundred and seventy two stool samples, which were sent between August 2007 and December 2011, were examined retrospectively in terms of rotavirus antigen positivity in the Department of Forensic Medicine Postmortem Microbiology Laboratory. According to the autopsy reports, lung infection and complications were the most common causes of death, and the death was primarily due to the individual's pre-existing disease, followed its emerging complications and finally due to gastroenteritis. Two kits that detect rotavirus antigen using enzyme immunoassay technique were used to examine stool samples: Ridascreen Rotavirus kit (R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany) for the samples between August 2007 and December 2010 and Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA; Vidas; Biomerieux, France) for the samples between December 2010 and December 2011. The distributions of rotavirus frequency according to seasons, age and sex were evaluated statistically.

Results: Rotavirus antigen was detected in 47 (17.3%) of 272 samples that were examined. Rotavirus antigen positivity was observed more in the 0-2 age group  (p< 0.05). No statistically significant difference was found between viral antigen positivity and sex, although the percentage was higher among girls  (p> 0.05). It was found that the percentage of rotavirus positivity was decreased in summer (17%) and  autumn (12.8%) compared to the other seasons, and the highest positivity rates were seen during winter (34.1%) and spring (36.1%).

Conclusion: Rotavirus gastroenteritis, which is quite common in our country, is an important health issue that causes morbidity and mortality. As the clinical signs are non-spesific for the virus, analysis of viral antigen in stool samples is important for the diagnosis in order to predict the course of the disease and particulary to determine a treatment protocol. The role of rotavirus in fatal conditions is not clear, and additional research methods are required to evaluate deaths associated with diarrhea. The studies related to pathological examinations of people who died due to rotavirus infections are limited to a few autopsy data. We believe that a better understanding of the outcome may alter the approach to these infections and to treatment.

Key Words: Rotavirus, Gastroenteritis, Postmortem

Geliş Tarihi/Received: 20/05/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/10/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Nihan ZİYADE

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu,

Morg İhtisas Dairesi

Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

İstanbul-Türkiye

E-posta: nihanziyade@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.