<< Geri Yazdır
Hastanede Kullanılan Glukometre ve Strip Yüzeylerinin Mikroorganizmaların Varlığı Açısından İncelenmesi

Hastanede Kullanılan Glukometre ve
Strip Yüzeylerinin Mikroorganizmaların Varlığı Açısından İncelenmesi*

Emine YEŞİLYURT1, Ali Adil FOUAD1, Ayşe KALKANCI1, Murat DİZBAY2

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

* Bu çalışma 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (3-7 Kasım 2012)'nde poster olarak sunulmuştur.

# This study was presented in 35th Turkish Microbiology Congress (3-7 November 2013) as a poster presentation.

ÖZET

Giriş: Hastanede kullanılan kritik olmayan aletlerin bakterilerin bulaştırılmasındaki rolü tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı; kan glukometre cihazlarının yüzeyinde ve kullanılan glukoz test striplerinde bakteri varlığının araştırılmasıdır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, hastanenin çeşitli ünitelerinde kullanılan 68 glukometre yüzeyinden ve 52 test strip örneğinden oluşmak üzere toplam 120 örnek incelenmiştir.

Bulgular: Test edilen 69 glukometreden 64 (%94.1)'ünün ve 52 test stribinden 43 (%82.6)'ünün bakterilerle kontamine olduğu gösterilmiştir.

Sonuç:"Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)" tarafından bu konuda yazılan kılavuzlar ve bizim çalışma sonuçlarımız birleştirildiğinde glukometre ve test striplerinin hastalar arasında ortak olarak kullanılmaması önerilebilir. Böylece olası bakteri bulaşına engel olunabilecektir. Ayrıca, hastanede kullanılan test striplerinin tek tek ambalajlanması kontaminasyon riskini en aza indirecektir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, Cansız yüzeyler, Kan glukoz ölçüm cihazı

SUMMARY

Evaluation of Microbial Contamination of Glucometers and
Glucose Test Strips Used in the Hospital#

Emine YEŞİLYURT1, Ali Adil FOUAD1, Ayşe KALKANCI1, Murat DİZBAY2

1 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

Introduction: The role of non-critical inanimate objects in bacterial transmission in the hospital setting is still debated. The aim of this study was to establish the possible presence of known bacterial pathogens on the surface of glucometers and glucose test strips.

Materials and Methods: A total of 120 samples, including 68 glucometer surface swabs and 52 glucose test strips, were collected from various hospital patient care areas.

Results: Of these 68 glucometers tested, 64 (94.1%) yielded positive culture, whereas 43 (82.6%) of 52 strips yielded positive cultures.

Conclusion: Following the Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) recommendations for diabetes care procedures, our study concludes that medical equipment such as glucometers and glucose test strips should not be used for more than one patient because of possible transmission of potentially pathogenic microorganisms. Individually packaged test strips should be used to minimize the contamination risk in hospital setting.

Key Words: Hospital infections, Inanimate surfaces, Blood glucose self-monitoring

Geliş Tarihi/Received: 22/03/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/07/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Ayşe KALKANCI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: kalkanci@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.