<< Geri Yazdır

Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgularının Değerlendirilmesi: Klinik Tecrübelerimiz

Aslı HAYKIR SOLAY1, Meral USLU2, Emin Ediz TÜTÜNCÜ3, Deniz YÜCE4, İrfan ŞENCAN3

1 Iğdır Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Iğdır, Türkiye

2 Yenimahalle Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

3 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

4 Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Nedeni bilinmeyen ateş, etyolojisinde infeksiyon hastalıkları, kollajen doku hastalıkları, maligniteler gibi çeşitli hastalık grupları olduğundan tanısal güçlük yaşanan önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı; hastanemize başvuran nedeni bilinmeyen ateş olgularının tanısal işlemler ve etyolojileri açısından değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Hastanemize 2007-2011 yılları arasında başvuran 43 nedeni bilinmeyen ateş olgusu prospektif gözlemsel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşları 45 ± 20 (18-77) yıl iken, 19 (%45.2)'u infeksiyon hastalığı, 10 (%23.8)'u kollajen vasküler hastalık, 7 (%16.7)'si malignite tanısı aldı. Hastaların 6 (%14.3)'sında diğer tanılar (ailevi akdeniz ateşi, tiroidit, uzamış febril miyalji, cıva intoksikasyonu, ülseratif kolit ve Behçet hastalığı) ateş nedeni olurken, bir hastaya tanı konulamadı ve takibinde hastanın ateşi kendiliğinden düştü. Tanı koymak için 12 (%28.5) hastaya girişimsel işlem uygulanması gerekti.

Sonuç: Nedeni bilinmeyen ateş etyolojisinde ilk sırada infeksiyon hastalıkları yer almaktadır. Tanı sürecinde ayrıntılı öykü ve fizik muayene bulguları ışığında aşamalı olarak tetkik planlanmalıdır. İnvaziv işlemlere ise son aşamada başvurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, İnfeksiyon, Etyoloji

SUMMARY

Evaluation of Fever of Unknown Origin: Our Clinical Experience

Aslı HAYKIR SOLAY1, Meral USLU2, Emin Ediz TÜTÜNCÜ3, Deniz YÜCE4, İrfan ŞENCAN3

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Igdir State Hospital, Igdir, Turkey

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Yenimahalle State Hospital, Ankara, Turkey

3 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Diskapi Yildirim Beyazit Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey

4 Department of Preventive Oncology, Hacettepe University Cancer Institute, Ankara, Turkey

Introduction: Fever of unknown origin is an important and hard to diagnose health problem since its etiology consists infectious diseases, collagen tissue diseases, and malignancies. The purpose of this study is to evaluate the fever of unknown origin cases referred to our hospital with respect to etiological aspect.

Materials and Methods: 43 fever of unknown origin cases referred to our hospital between the years 2007-2011 were evaluated empirically.

Results: While the average ages of the patients participating in the study were 45 ± 20 (18-77), 19 of them (45.2%) were diagnosed with infection, 10 (23.8%) with collagen vascular disease, and 7 (16.7%) with malignity. While other diagnoses (mediterranean fever, thyroiditis, extended febrile myalgia, mercury intoxication, ulcerative colitis, and Behcet disease) were found to be the reason of fever in 6 of the patients (14.3%), no diagnosis could be established in one patient and henceforth, the fever of the patient decreased gradually. Invasive process needed to be performed in 12 patients (28.5%) in order to establish diagnosis.

Conclusion: In the etiology of fever of unknown origin, infection diseases come first. In the diagnostic process, gradual examination in light of detailed story and findings of the physical examination should be carried out. Invasive processes should be resorted at the final phase.

Key Words: Fever of unknown origin, Infection, Etiology

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Aslı HaykIr Solay

Iğdır Devlet Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Iğdır-Türkiye

E-posta: aahaykir@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.