<< Geri Yazdır

Tıp Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin
Erişkin Bağışıklaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Serhat UYSAL1, Raika DURUSOY2, Hüsnü PULLUKÇU1,
Oğuz Reşat SİPAHİ1, Tansu YAMAZHAN1, Sercan ULUSOY1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

ÖZET

Giriş: Sağlık çalışanları, mesleki biyolojik tehlikeler açısından en yüksek riskli iş kolunda çalışmaktadırlar ve özellikle kan ve kan ürünleriyle bulaşan infeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli infeksiyonlara yakalanma hızları normal toplumdan daha fazladır. Bu infeksiyonların bir bölümü aşıyla önlenebilir hastalıklardır. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının, aşıyla önlenebilen hastalıklara karşı aşılanmaları gereklidir. Bu anket çalışması, sağlık çalışanı adayı olan tıp fakültesi öğrencilerinin erişkin bağışıklaması konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Materyal ve Metod: Sosyodemografik özellikler, bilimsel bilgiye erişim kaynakları ve 20 infeksiyöz ajan ve bunlarda erişkin bağışıklamasına dair dokuzar bilgi sorusundan oluşan anket, 2012-2013 akademik yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerine infeksiyon hastalıkları stajı sırasında gözlem altında yanıtlama yöntemiyle uygulanmıştır. Her soru ve her etken için alınabilecek en yüksek puan tespit edilmiş, verilen doğru yanıtlar maksimum puana göre yüzde olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 238 (%58'i erkek, yaş ortalaması 22.3 ± 0.2) kişi katılmıştır (kapsayıcılık %82). Öğrenciler erişkin bağışıklaması hakkındaki kendi bilgi düzeylerini %2.8 çok kötü, %21.9 kötü, %60.9 orta, %13.5 iyi, %0.9 çok iyi olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin en yüksek bilgi düzeylerinin HPV, polio, Haemophilus influenzae tip b ve kuduz (%91.9, %85.5, %84.5 ve %84.5) aşılarında iken, en düşük bilgi düzeylerinin kızamık ve kabakulak, kızamıkçık, su çiçeği (%43.2, %41.6 ve %24.1) aşıları hakkında olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Dördüncü sınıf tıp öğrencilerinin erişkin bağışıklama konusunda bilgi seviyesinin genellikle iyi olduğu saptanmıştır. Ancak, sağlık çalışanları için aşılama programıyla ilgili bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle öğrencilerin genel aşı bilgi-lerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin aşılama, Sağlık çalışanı, Bilgi düzeyi

SUMMARY

Fourth Year Medical Students' Level of Knowledge on Adult Immunization

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Serhat UYSAL1, Raika DURUSOY2, Hüsnü PULLUKÇU1,
Oğuz Reşat SİPAHİ1, Tansu YAMAZHAN1, Sercan ULUSOY1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege,

Izmir, Turkey

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

Introduction: Health care workers have a higher risk of acquiring infections principally transmitted by blood and blood products than the normal population. Some of these infections are vaccine preventable diseases. Within this context, health care workers should be immunized against the vaccine-preventable diseases. This study was designed to evaluate the level of knowledge of medical students as future health professionals regarding adult immunization.

Materials and Methods: In the 2012-2013 academic year, a questionnaire was conducted with the fourth year students of Ege University Medical School during their infectious diseases rotation. The questionnaire consisted questions on socio-demographics, resources of scientific information, and nine knowledge questions with a list of 20 infectious agents as choices. Correct answers (marking or unmarking each infectious agent) were based on international guidelines and each correct answer scored one point. The number of maximum possible scores for each question and each agent were calculated and each student's number of correct answers were converted to percentages over these maximum scores.

Results: A total of 238 students (58% male, mean age 22.3 ± 0.2) participated in the study with (82%) coverage. The students described their level of knowledge on adult immunization as 2.8% very bad, 21.9% bad, 60.9% moderate, 13.5% good, and 0.9% very good. Students had the highest scores for HPV, polio, Haemophilus influenzae type b, and rabies (91.9%, 85.5%, 84.5%, and 84.5% respectively) while they had the lowest scores for rubella, mumps, rubeola, and varicella (43.2%, 41.6%, and 24.1% respectively).

Conclusion: Fourth year medical students' level of knowledge on adult immunization is considered good. However, their level of knowledge about the vaccination program and vaccines for health care professionals are lower and need to be improved.

Key Words: Adult vaccination, Health care worker, Evaluate the knowledge

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: tasbakan@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.