<< Geri Yazdır

Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülopatili Bir Hastada
Fırsatçı İnfeksiyonların Kombinasyonu

Özlem KANDEMİR1, Anıl TOMBAK2, Tuba KARA3

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 

ÖZET

Sitomegalovirüs infeksiyonları tüm çocukluk ve ergenik döneminde belirtisiz geçirilir. Ancak bağışıklık yetmezliği olanlarda ağır infeksiyonlara neden olur. Sitomegalovirüs primer infeksiyona veya immün sistem baskılandığında  reaktivasyon veya reinfeksiyon şeklinde sekonder infeksiyona yol açabilir. Çünkü sitomegalovirüs vücutta çok çeşitli bölgelerde latens gösterebilir. Leishmaniasis phlebotomus'lar tarafından bulaşır ve nedeni hücre içi protozoon olan leyşmanyalardır. Visseral leyşmanyazda, makrofajlarca yakalanan protozoalar retiküloendotelyal sistemde tutulur. Hastalarda hepatosplenomegali, kemik iliği tutulumu nedeniyle anemi, lökopeni ve trombositopeni gelişir. Hastalık immünsüpresif olanlarda ve immünsüpresif tedavi alanlarda kötü seyreder. Leyşmanyaz Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgesinde endemik, diğer bölgelerde sporadiktir. Burada kronik inflamatuvar demiyelinizan poliradikülopati nedeniyle steroid tedavisi almaktayken, kala-azar ve sitomegalovirüs infeksiyonunun birlikte gözlendiği nadir bir olguyu sunmaktayız

Anahtar Kelimeler Kala-azar, Sitomegalovirüs, İmmünsüpresyon

SUMMARY

Combination of Opportunistic Infections in a Case of
Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculopathy

Özlem KANDEMİR1, Anıl TOMBAK2, Tuba KARA3

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Mersin,

Mersin, Turkey

2 Department of Hematology, Faculty of Medicine, University of Mersin, Mersin, Turkey

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Mersin, Mersin, Turkey

Cytomegalovirus infections are asymptomatic when they appear in childhood and adolescence. However, cytomegalovirus causes severe infections in immuno-suppressed patients. The virus may lead to primary infections or it may result in secondary infections in the form of reactivation or reinfection when the immune system is suppressed since it may be latent in various parts of the body. Leishmaniasis is transmitted by phlebotomuses and caused by Leishmania, an intracellular protozoon. In visceral leishmaniasis, protozoons caught by macrophages are kept in the reticuloendothelial system. Patients develop hepatosplenomegaly, anemia, leucopenia, and thrombocytopenia due to bone marrow involvement. The disease has a poor outlook in immuno-suppressed individuals and patients receiving immuno-suppressive treatment. Leishmaniasis is endemic in Aegean and Mediterranean regions of Turkey, but sporadic in other regions. A rare case of cytomegolovirus infection accompanied by kala-azar development during treatment with steroids for chronic inflammatory demyelineating polyradiculopathy is reported.

Keys Works: Kala-azar, Cytomegalovirus, Immunosuppression

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Özlem KANDEMİR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mersin-Türkiye

E-posta: kandemir68@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.