<< Geri Yazdır

Aile Hekimlerine Eğitim Verilmesi ve Aşılama Hedeflerinin
Belirlenmesinin Pnömokok Aşılanma Oranları Üzerine Etkileri*

Serhat ÜNAL1, Mine DURUSU TANRIÖVER2, Erdoğan TAŞ3, İlker GÜNER3, Ömer Yalçın ÇETİN3, İsmail SAYAR4

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli, Türkiye

4 Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Denizli, Türkiye

ÖZET

Giriş: Streptococcus pneumoniae, invaziv pnömokokal hastalıklara yol açarak, özellikle yaşlılarda önemli bir ölüm nedeni olabilir. Ancak yüksek riskli hastalarda bile pnömokok aşılama oranları belirlenen hedeflerden oldukça düşüktür. Bu çalışmanın ilk amacı Denizli ilindeki yaşlılarda pnömokok aşılanma oranlarını saptamaktı. İkinci amaç ise, %60 aşılama oranı hedefi belirtildikten sonraki 6 ay içerisinde pnömokok aşılanma oranlarını saptamaktı.

Materyal ve Metod: Mart 2011 tarihinde infeksiyon hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanları tarafından Denizli ilindeki aile hekimlerine tek günlük bir bilimsel eğitim programı düzenlendi. Bu programda "65 yaş üstü nüfus için %60 pnömokok aşılaması" hedefi belirtildi. Sonrasında bir aylık kesitsel bir çalışma ile Denizli il sınırları içerisinde yaşayan yaşlı hastalardaki aşılama oranları saptandı. Altıncı ayda ikinci bir kesitsel çalışma yapılarak pnömokok aşılanma oranları tekrar değerlendirildi. Hedefe ulaşılamadığı için çalışma 8. aya uzatıldı.

Bulgular: Denizli aile hekimliği sistemine bağlı olarak ilde yaşayan 88.671 yaşlı hastanın 80.047'sinin aşılanma bilgilerine ulaşıldı. Eğitim programından 6 ay sonra elde edilen kesitsel verilerde aşılama oranının %33.9 (27.113 kişi) artarak %45.5 (36.410 kişi)'e ulaştığı görüldü. Sekizinci ayın sonunda kümülatif aşılanma oranı, çalışma dönemi boyunca %47.9 yeni aşılanma oranı ile %59.5 olarak saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak, sadece bir günlük bir eğitim programı ile hedef belirlenmesinin ardından yaşlı toplumdaki aşılanma oranlarının altı ay içerisinde dört katına ulaştığını gösterdik. Yaygın ve güçlü bir aile hekimliği sistemi olan ülkelerde aile hekimlerinin eğitilmesiyle erişkin aşılanma oranları artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği; Eğitim; Pnömokok aşısı; Yaşlı

SUMMARY

The Effects of Educating Family Physicians and Setting Targets for Vaccination on Pneumococcal Vaccination Coverage Rates

Serhat ÜNAL1, Mine DURUSU TANRIÖVER2, Erdoğan TAŞ3, İlker GÜNER3, Ömer Yalçın ÇETİN3, İsmail SAYAR4

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Turkey

2 Division of General Internal Medicine, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Hacettepe,

Ankara, Turkey

3 Denizli Provincial Health Department, Denizli, Turkey

4 Denizli Provincial Health Department, Family Health Center, Denizli, Turkey

Introduction: Streptococcus pneumoniae is the cause of invasive pneumococcal diseases, and the elderly  have the highest risk of death. However, pneumococcal vaccine coverage among high-risk adults has been much lower than the targets set by international authorities. The first aim of this study was to find out the pneumococcal vaccination coverage rate in the elderly population living in Denizli. The second aim was to evaluate  vaccination coverage after a target was set to 60% to be attained in 6 months.

Materials and Methods: A single day scientific education program was done by Infectious Diseases specialists and Internists for Family Physicians in Denizli in March 2011, where the goal of "60% pneumococcal vaccination coverage in the population over 65 years of age" was announced. Thereafter, a cross-sectional study was done within one month to evaluate the present vaccination rates of the elderly population living in Denizli. Afterwards, a second cross-sectional study was carried out between within 6th month. Since the target could not be met within 6 months, the study was extended to 8 months.

Results: The vaccination data of 80.047 people among the 88.671 people living within Denizli was available. Pneumococcal vaccination coverage increased to 36.410 (45.5%) after the education program with 27.113 (33.9%) new vaccinations within the 6 months of the study. By the 8th month, vaccination coverage reached to 59.5% cumulatively with 47.9% of people vaccinated during the study period.

Conclusion: In conclusion, we demonstrated that setting a target with a one-day education program resulted in a 4-fold increase in pneumococcal vaccination coverage in the elderly population. The education of family physicians in countries where there are strong and country-wide family physician systems can lead to increases in adult vaccination rates.

Key Words: Family practice; Education; Pneumoccal vaccines; Elderly

Geliş Tarihi/Received: 27/03/2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/12/2014

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Genel Dahiliye Bilim Dalı

Ankara-Türkiye

E-posta: mdurusu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.