<< Geri Yazdır

Various Specialist Approaches for the Management of Candiduria:
A Questionnaire Study

Vildan AVKAN OĞUZ1, Nur YAPAR1, Meltem AVCI2, Gülşen MERMUT3, Hüsnü PULLUKÇU3,
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN3, Suzan SAÇAR4, Selda SAYIN KUTLU4, Çiğdem Banu ÇETİN5, Bülent ERTUĞRUL6

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Dokuz Eylul, Izmir, Turkey

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, Izmir, Turkey

3 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

4 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Pamukkale, Denizli, Turkey

5 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Celal Bayar,

Manisa, Turkey

6 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Adnan Menderes,

Aydin, Turkey

SUMMARY

Introduction: Management of candiduria remains controversial, mainly due to uncertainties of clinicians about diagnosis and treatment.  In this study, we aimed to investigate diagnostic and therapeutic approaches of different specialists for candiduria.

Materials and Methods: An interview survey composed of 10 questions on candiduria was applied interactively to 429 randomly selected clinicians in six different tertiary care hospitals. We compared the answers of infectious diseases (ID) specialists with the others. Data were evaluated by Statistical package for Social Sciences version 11. In Independent samples, t-test and chi square test were performed for data analysis.

Results: Out of the 429 participants, 91 (21.2%) were ID and 338 (78.8%) were specialists from other fields. For asymptomatic patients with candiduria, 213 (49.6%) participants stated that a second culture was required. Compared to others, a higher number of ID specialists [76 (83.5%)] asked for a second culture. It was determined that ID specialists joining this study, whose mean length of experience after specialization was longer than the others, encountered a significantly higher number of candiduria cases and referred current guidelines to use frequently compared to others.

Conclusion: Clinicians can treat candiduria largely, but have difficulty in diagnosing. The fact that only 49.6% of all specialists included into the study order a second urine culture test shows that without differentiating colonization and contamination, half of them start therapies, which are likely to be unnecessary.

Key Words: Urinary infection; Questionnaire study; Candiduria management

ÖZET

Kandidüriye Farklı Uzmanların Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması

Vildan AVKAN OĞUZ1, Nur YAPAR1, Meltem AVCI2, Gülşen MERMUT3, Hüsnü PULLUKÇU3,
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN3, Suzan SAÇAR4, Selda SAYIN KUTLU4, Çiğdem Banu ÇETİN5, Bülent ERTUĞRUL6

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye

2 Izmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Izmir, Türkiye

3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye

4 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

5 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

6 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Giriş: Kandidüri yönetimi klinisyenlerin tanı ve tedavisi hakkındaki tereddütleri nedeniyle tartışmalıdır. Bu çalışmada farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin kandidüri için tanı ve tedavi yaklaşımlarını araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Altı farklı üçüncü basamak hastanede randomize seçilen 429 klinisyene, interaktif olarak kandidüri hakkında 10 sorudan oluşan anket uygulandı. İnfeksiyon hastalıkları uzmanları ile diğer uzmanların cevapları karşılaştırıldı. Veriler  Statiscial Package for Social Sciences (SPSS 11.0) paket programı kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel analiz için bağımsız gruplarda t testi ve ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Toplam 429 katılımcının 91 (%21.2)'i infeksiyon hastalıkları uzmanı, 388 (%78.8)'i diğer alanlardandı. Asemptomatik kandidürili hastada, 213 (%49.6) katılımcı ikinci bir idrar kültürü istediğini belirtti. Diğer uzmanlarla karşılaştırıldığında, infeksiyon hastalıkları uzmanları daha fazla oranda [76 (% 83.5)] ikinci kültürü önerdiler. Çalışmaya katılan infeksiyon hastalıkları uzmanlarının uzmanlık sürelerinin diğer uzmanlara göre daha uzun olduğu, daha fazla sayıda kandidüri olgusu izledikleri ve güncel kılavuzları daha fazla kullandıkları saptandı.

Sonuç: Klinisyenler kandidüriyi fazlasıyla tedavi edebilmekle birlikte, tanıda zorluklar yaşamaktadırlar. Çalışmaya katılan bütün uzmanların yalnızca %49.6'sının ikinci bir idrar kültürü istediği gerçeği, uzmanların yaklaşık yarısının kolonizasyon ve kontaminasyonu dışlamaksızın olasılıkla gereksiz yere tedavi başladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu infeksiyonu; Anket çalışması; Kandidüri yönetimi

Geliş Tarihi/Received: 30/12/2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31/03/2015

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Vildan AVKAN OĞUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı 35340, Inciraltı, Izmir-Türkiye

E-posta: vildan.oguz@deu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.