<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Kateter İlişkili
Kan Dolaşımı İnfeksiyon Hızı, Etken Mikroorganizmaların
Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları: 5.5 Yıllık Sonuçlar

Aynur ATİLLA1, Zahide DOĞANAY2, Hale KEFELİ ÇELİK2, Süleyman Sırrı KILIÇ1

1 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye

2 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Samsun, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kateter kaynaklı infeksiyonlar ve antibiyotik direnci özellikle riskli hastaların yatırıldığı ünitelerde karşılaşılan sorunlardır. Çoklu direnç gösteren gram-negatiflerin yol açtığı santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarında (SVKİ-KDİ) son yıllarda artış vardır. Hastanemiz YBÜ'lerinde tespit edilen SVK ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızları, etkenlerinin saptanması ve antibiyotik duyarlılık durumlarının araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Ocak 2008-Temmuz 2013 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde SVKİ-KDİ gelişen olgular dahil edildi. İnfeksiyon kontrol komitesi kayıtları ve hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yoğun bakım ünitelerinde SVKİ-KDİ hızı 2008-2013 yılları arasında 1000 kateter gününde 2-8 arasında değişen oranlarda görüldü. Yüz altmış altı SVKİ-KDİ'da toplam 172 izolat saptandı. Tüm izolatların %52'si gram-negatif, %27'si gram-pozitif ve %21'i Candida spp. idi. Klebsiellae pneumoniae'da ESBL oranı %54.5 bulundu, karbapenem direnci ise %4.2 ile bir izolatta görüldü. Acinetobacter baumannii'de karbapenem direnci %91 bulundu. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) oranı %66.7, metisilin dirençli koagülaz-negatif stafilokok (MR-KNS) oranı %100, Vankomisin dirençli Enterococcus spp. oranı ise %9.5 olarak bulundu.

Sonuç: Gram-negatif mikroorganizmalara ve yüksek direnç oranlarına sahip merkezlerde ampirik tedavi, etken ve duyarlılık profilleri dikkate alınarak planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kateter; Kan dolaşımı infeksiyonu; Direnç; Yoğun bakım ünitesi

SUMMARY

Catheter-related Bloodstream Infection Rates, Distribution of Infective Agents and
Antibiotic Susceptibilities In Intensive Care Units: Results of a 5.5-Year-Study

Aynur ATİLLA1, Zahide DOĞANAY2, Hale KEFELİ ÇELİK2, Süleyman Sırrı KILIÇ1

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

2 Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Introduction: Catheter-related infections and resistance to antimicrobials represent challenge in care units especially designed for high risk patients. Central venous catheter-related bloodstream infections due to multidrug resistant gram negative bacteria (CVC-r BSI) tend to increase. We aimed to investigate bloodstream infections rate related to central venous catheter,  detect pathogens and antibiotic sensitivity status in our Intensive Care Units (ICU).

Materials and Methods: This study included patients with CVC-r BSI in our ICUs between January 2008 and July 2013. Records of Infection Control Committee and patient files were retrospectively reviewed.

Results: CVC-r BSI rate was 2-8 per 1000 catheter days in ICUs between 2008-2013. We detected a total of 172 isolates in 166 CVC-r BSI. Of all isolates, 52% were gram negative, 27% gram positive and 21% Candida spp. ESBL was found 54.5% in Klebsiellae pneumoniae, and only one isolate demonstrated carbapenem resistance (4.2%). Carbapenem resistance was 91% in Acinetobacter baumannii. Methycillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) was detected as %66.7, Methycillin-resistant coagulase-negative staphylococcus (MR-KNS) 100%, and Vancomycin-resistant Enterococcus spp. 9.5%.

Conclusion: Empirical therapy should be selected according to pathogens and their sensitivity results in ICUs reporting gram-negative microorganisms and higher resistance rates.

Key Words: Catheter; Bloodstream infection; Resistant; Intensive care units

Geliş Tarihi/Received: 21/04/2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 15/12/2014

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Aynur ATİLLA

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği

Samsun-Türkiye

E-posta: aynur.atilla@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.