<< Geri Yazdır

Obstetri ve Jinekoloji Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımına
İlişkin Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması

Sefa ARLIER1, Cevdet ADIGÜZEL1, Orkun TOLUNAY2, Ahmet Barış GÜZEL3, Esra Selver SAYGILI YILMAZ1,
Oğuz YÜCEL1, Adnan İNAN4, Senih Seyfettin KARAMAN1, Ferit KUŞCU5, Fahri AYDIN2, Mehmet Fatih DİLEN2

1 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana, Türkiye 

2 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye

3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

4 Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye

5 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde rasyonel antibiyotik kullanımının istenilen düzeyde olmadığı gözlenmektedir. Bu nokta prevelans çalışması ile Türkiye'nin Adana ilindeki üç kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde antibiyotik kullanım uygunluğunu saptamak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Adana il merkezinde bulunan üç hastanede kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yatmakta olan hastaların aynı gün içerisinde demografik, klinik bilgileri ve antibiyotik tedavilerine ait veriler toplandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam üç hastane (bir üniversite, bir eğitim ve araştırma, bir devlet hastanesi) alındı. Çalışmanın yapıldığı gün kliniklerde toplam 195 hasta yatmaktaydı. Bu hastaların 110'u (%56.4) obstetri kliniğinde, 85'i (%43.6) jinekoloji kliniğinde tedavi edilmekteydi. Hastaların 127 (%65.1)'sine antimikrobiyal tedavi verilmekteydi. Üç hastanede de infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunmaktaydı. Antibiyotik kullanılan hastaların 8 (%6.3)'i infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından konsulte edilmişti. Yirmi dört (%18.9) hastaya ampirik, 98 (%77.2) hastaya profilaktik, 5 (%3.9) hastaya kanıta dayalı tedavi verilmekteydi. Profilaktik amaçlı tedavide en sık sefazolin, ampirik tedavide en sık seftriakson, kanıta dayalı tedavide ise en sık ertapenem ve tigesiklin kullanılmaktaydı. Antibiyotik kullanan hastaların %25,1'inde uygunsuz ilaç kullanımı saptandı.

Sonuç: Hastanelerimizde uygunsuz antibiyotik kullanımının önlenmesi için daha fazla infeksiyon hastalıkları ve klinik mikribiyoloji uzmanı konsultasyonuna başvurulması ve ilave olarak cerrahi antibiyotik kullanım protokollerine uyulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotiklerin uygun kullanımı; Obstetrik ve jinekoloji kliniği; Nokta prevelans çalışması

SUMMARY

Multicenter Point Prevalence Study Relating to Antibiotic Usage in Obstetric and Gynecology Clinics

Sefa ARLIER1, Cevdet ADIGÜZEL1, Orkun TOLUNAY2, Ahmet Barış GÜZEL3, Esra Selver SAYGILI YILMAZ1, Oğuz YÜCEL1, Adnan İNAN4, Senih Seyfettin KARAMAN1, Ferit KUŞCU5, Fahri AYDIN2, Mehmet Fatih DİLEN2

1 linic of Obstetric and Gynecology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

2 Clinic of Children Health and Diseases, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

3 Department of Obstetric and Gynecology, Faculty of Medicine, University of Cukurova, Adana, Turkey

4 Clinic of Obstetrics and Gynecology, Adana Hospital of Obstetric and Gynecology and Pediatrics, Adana, Turkey

5 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiyology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

Introduction: It is observed that the rational use of antibiotics in obstetrics and gynecology clinic is not on the desired level. In this point prevalence study, we aimed to determine  the proper use of antibiotics in three different obstetrics and gynecology clinics in Adana, Turkey.

Materials and Methods: In this point prevalence study, demographic information, clinical  and antibiotic treatment data were collected on the same day from the patients in obstetrics and gynecology clinics of three hospitals located in Adana city center.

Results: Three obstetrics and gynecology clinics (one university, one research and training hospital and one public hospital) were included into the study. One hundred and ninety-five patients were in obstetrics and gynecology clinics at the time of study. One hundred and ten (56.4%) of the patients were in obstetric clinics and 85 (43.6%) of them were in gynecology clinics. In addition, one hundred and twenty-seven (65.1%) of the patients were using antibiotics. There was an infectious disease physician in all hospitals. Eight (6.3%) of the patients using antibiotics had been consulted by the infectious disease physician. Twenty-four (18.9%) of the antibiotic treatments were emprical, 98 (77.2%) were prophylactic treatments, and 5 (3.9%) were evidence-based treatments. Cefazolin for prophylactic treatment, ceftriaxone for emprical treatment, ertapenem and tigecycline for evidence-based treatment were most frequently used. In  25.1% of the patients using antibiotics, inappropriate antibiotics treatment regime was determined.

Conclusion: In our hospitals, inappropriate use of antibiotics was found significantly higher than other studies. In our opinion, in order to reduce  the proportion and inappropriate use of the antibiotics in the obstetrics and gynecology clinics, infectious disease physician consultations should be increased and additionally, surgical antibiotic treatment protocols need to be established.

Key Words: Appropriate use of antibiotics; Obstetrics and gynecology clinic; Point prevalence study

Geliş Tarihi/Received: 23/07/2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30/03/2015

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Sefa ARLIER

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Adana-Türkiye

E-posta: sefaarlier@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.