<< Geri Yazdır

Seftriakson ve Kortikosteroid Kombinasyonu ile
Tedavi Edilen Pulmoner Leptospiroz Olgusu

Derya SEYMAN1, Nefise ÖZTOPRAK1, Hande BERK1, Filiz KIZILATEŞ1, Ahmet ÖZSANCAK1, Veli GÜNAY1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

ÖZET

Leptospirozda, pulmoner tutulum ölümün ana nedenidir. Pulmoner leptospirozda sağ kalım erken ve uygun tedavi ile birlikte hızlı tanı koymaya bağlıdır. Bazı immunsupresif ilaçların hayatta sağ kalımı artırdığı bilinmektedir çünkü enfeksiyöz vaskülit leptospirozun neden olduğu pulmoner hasar patogenezinden sorumludur. Burada, ülkemizde sık bildirilmeyen veya mesleki pratiğimizde gözden kaçabilen, seftriaksona ek olarak kortikosteroid tedavisi ile başarılı tedavi edilen bir pulmoner leptospiroz olgusu sunuldu. 32 yaşında erkek hasta, bir haftadır devam eden ateş, halsizlik, kuru öksürük, solunum sıkıntısı, hemoptizi ve yaygın kas ağrısı şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Olgunun iki hafta önce farelerin bulunduğu bir ahırı çıplak ayakla temizleme öyküsü vardı.  Hastada ateş, trombositopeni, yükselmiş kreatinin, bilirubin ve kreatin kinaz düzeyleri, akciğer grafisinde bilateral pulmoner infiltrasyon, azalmış oksijen satürasyonu ve leptospiroz ile uyumlu epidemiyolojik öykü vardı.  Pulmoner leptospirozun yüksek şüphesinden dolayı seftriaksonun yanı sıra yüksek doz prednizolon 1 gr/gün ilk 3 gün süreyle, takip eden 7 günde ise 1 mg/kg oral prednizolon kullanıldı. Hızlı klinik düzelme gözlenen hastanın mekanik ventilasyon ihtiyacı olmadı ve sekelsiz taburcu edildi. Sonuç olarak, pnömoni ve solunum yetmezliği ile birlikte ateşli hastalığı olan hastalarda ayırıcı tanıda pulmoner leptospiroz da düşünülmeli ve kortikosteroid tedavisinin hayat kurtarıcı olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner leptospiroz; Kortikosteroid

SUMMARY

A Case of Pulmonary Leptospirosis Treated with a Combination of Corticosteroid and Ceftriaxone

Derya SEYMAN1, Nefise ÖZTOPRAK1, Hande BERK1, Filiz KIZILATEŞ1, Ahmet ÖZSANCAK1, Veli GÜNAY1

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiyology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

In leptospirosis, pulmonary involvement is the main cause of death. The survival in pulmonary leptospirosis depends on early and appropriate therapy as well as rapid diagnosis. Some immunosuppressive drugs have been known to improve survival because infectious vasculitis is responsible for the pathogenesis of pulmonary damage caused by leptospirosis. In this study,  we aimed to report a case of pulmonary leptospirosis  not frequently reported in our country or may be overlooked in clinical practice that was successfully treated with corticosteroids in addition to ceftriaxone therapy. A 32-year-old man presented to our hospital with fever, malaise, dry cough, shortness of breath, hemoptysis, and general muscle ache persisting for one week. He had a history of cleaning a barn with mice barefoot two weeks ago. The patient had fever, thrombocytopenia, elevated creatinine, bilirubin, and creatine kinase levels, bilateral pulmonary infiltrates in chest radiograph, decreased peripheral saturation of hemoglobin with oxygen and epidemiological history compatible with leptospirosis. Due to  high index of suspicion of pulmonary leptospirosis, high dose prednisolone was administered at the dose of 1 gr/day for the first 3 days, followed  by oral prednisolone 1 mg/kg/day for 7 days alongside ceftriaxone.  Rapid clinical improvement was observed. The patient did not need mechanical ventilation and was discharged without sequelae. Consequently, pulmonary leptospirosis should be considered in  differential diagnosis of patients with febrile illness associated with pneumonitis and respiratory failure, and it should not be forgotten that corticosteroids therapy may be lifesaving.

Key Words: Pulmonary leptospirosis; Corticosteroid

Geliş Tarihi/Received: 02/08/2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/03/2015

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Derya SEYMAN

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Antalya-Türkiye

E-posta: seymander@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.