<< Geri Yazdır

Ürogenital Akıntısı Olan Olgularda: Trichomonas vaginalis Sıklığı?

Cases with Urogenital Discharge: Trichomonas vaginalis Rates?

Cemile SÖNMEZ1, Selma USLUCA2

1 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

2 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Trichomonas vaginalis'in neden olduğu trikomoniyaz, başlıca cinsel yolla bulaşan paraziter bir hastalıktır. Bu çalışmada ürogenital akıntı şikayeti ile başvuran olgularda T. vaginalis sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Mart 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara ilindeki farklı hastanelerden ürogenital akıntı şikayetiyle merkezimize gönderilen 0-74 yaş arası toplam 374 örnekte polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle T. vaginalis sıklığı araştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 374 örneğin 13 (%3.5)'ünde T. vaginalis saptanmıştır. Pozitif olarak saptanan toplam 13 olgunun 12 (%92.3)'si kadın, 1 (%7.7)'i ise erkek hasta olarak belirlenmiştir. Pozitif olguların %38.4 (5/13)'ünün 21-30 yaş arası, %53.9 (7/13)'unun 41-50 yaş arası, %7.7 (1/13)'sinin 51-60 yaş arası hastalar olduğu tespit edilmiştir. T. vaginalis pozitifliği sırasıyla kadın ve erkeklerde %6.3 ve %0.5 oranında belirlenmiştir.

Sonuç: Tüm dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında sıklıkla görülebilen trikomaniyaz, özellikle doğurganlık çağındaki kadın hastalarda daha yüksek oranda saptanması nedeniyle ileri yaştaki hastalarda atlanabilmektedir. T. vaginalis saptanma oranının yaşla birlikte arttığı ve 41-50 yaş arası olgularda en yüksek oranlara ulaştığı görülmektedir. Ürogenital akıntı şikayetiyle başvuran perimenapozal dönemdeki hastalarda T. vaginalis klinisyen tarafından akılda tutulmalıdır. İnfeksiyonun klinik bulguları birçok hastalıkla karışabileceğinden, erken tanı, tedavi ve toplumda bulaşın önlenebilmesi için laboratuvar tanısı önemlidir. Laboratuvar yöntemleri içerisinde hızlı, güvenilir ve konvansiyonel tanı yöntemlerine göre daha az teknik bilgi ve beceri gerektiren bir yöntem olan PCR T. vaginalis tanısında avantajlı görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis; Akıntı; Polimeraz zincir reaksiyonu

SUMMARY

Cases with Urogenital Discharge: Trichomonas vaginalis Rates?

Cemile SÖNMEZ1, Selma USLUCA2

1 Sexually Transmitted Diseases Reference Laboratory, General Directorate of Public Health, Ankara, Turkey

2 National Parasitology Reference Laboratory, General Directorate of Public Health, Ankara, Turkey

Introduction: Trichomoniasis caused by Trichomonas vaginalis is a sexually transmitted parasitic disease. In this study, it was aimed to investigate the rate of T. vaginalis in cases with urogenital discharge complaints.

Materials and Methods: The incidence of T. vaginalis was investigated by the PCR method in a sample of 374 patients, between 0-74 years of age, referred to our center between March 2015 and December 2017 by different hospitals in Ankara province with urogenital discharge complaints.

Results: Out of the 374 samples, T. vaginalis was detected in 13 (3.47%) samples. Twelve (92.3%) of the 13 cases detected positively were determined as female patients and 1 (7.7%) as male patient. 38.4% (5/13) of the positive cases were between 21-30, 53.9% (7/13) between 41-50, 7.7% (1/13) between 51-60 ages. T. vaginalis positivity was detected with a rate of 6.3 and 0.5% in females and males, respectively.

Conclusion: Trichomoniasis, which is frequently seen among sexually transmitted diseases all over the world, can be missed in elderly patients, especially because of the higher detection rate in female patients in the reproductive age. The detection rate of T. vaginalis increases with age and reaches the highest rates in 41-50 year-olds. T. vaginalis should be kept in mind by the clinician in patients presenting with urogenital discharge complaints in the perimenopausal period. As clinical findings of the infection can interfere with many diseases, laboratory diagnosis is important for early diagnosis, treatment and transmission of the disease in the society. Among laboratory methods, the PCR method, which is fast, reliable and requires less technical knowledge and skill than conventional diagnostic methods, appears to be advantageous in T. vaginalis diagnosis.

Key Words: Trichomonas vaginalis; Discharge; Polymerase chain reaction

Geliş Tarihi/Received: 19/03/2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/04/2018

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Cemile SÖNMEZ

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Referans Laboratuvarı,

Sıhhiye, Ankara-Türkiye

E-posta: cemilesonmez2004@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.