<< Geri Yazdır

Kronik Hepatit C'de Kür! Hepatoselüler Karsinom Riskini Engeller mi?

Cure in Chronic Hepatitis C! Does it Prevent the Risk of Hepatocellular Carcinoma?

Mustafa Kemal ÇELEN1, İrem AKDEMİR2, Kadim BAYAN3

1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır,Türkiye

2 Batman Bölge Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Batman, Türkiye

3 Özel Sultan Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Kronik hepatit C virüsü (HCV) hastalarının %5-20'sinde siroz ve bununla ilişkili veya ilişkisiz olarak karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar görülmektedir. Kalıcı viral yanıt (KVY)'ın gelişmiş olması bu gerçeği değiştirmemektedir. Anti-HCV'si pozitif 52 yaşındaki diyabetik kadın hasta; HCV-RNA 2.230.000 IU/mL, ALT 68 IU/L, AST 55 IU/L saptanması nedeniyle takibe alındı. Yapılan biyopsi sonucunda (ISHAK, fibrozis= 2, HAI= 8) hastaya 2009 yılında pegile-interferon alfa 2a 180 g/hafta + ribavirin 1000 mg/gün başlandı. Kırk sekiz hafta tedavi alan hastada KVY sağlanarak kür kabul edildi. Hastaya takiplere altı ayda bir mutlaka gelmesi gerektiği anlatıldı. Şifa sağlanan hasta 2015 sonunda bizim merkezdeki takibini bıraktı ve uzun bir süre de takibe gelmedi. Hasta bir yıl sonra halsizlik şikâyetiyle tekrar merkezimize başvurdu. Yapılan değerlendirmede AFP 38.6 olup diğer parametrelerinin tamamı normal bulundu. Karaciğer USG'sinde kitle imajı saptanmamasına karşın, kontrastlı manyetik rezonans sonucunda segment 6-7'de 190 x 150 x 90 mm boyutunda hepatoselüler karsinom (HSK) saptandı. Hasta bir transplantasyon merkezine acilen yollandı. Ancak merkezde yapılan incelemede damar invazyonu varlığı saptandığı için nakil şansının olmadığı anlaşıldı. Hasta Haziran 2017 tarihinde eksitus oldu. Kronik HCV tedavisinde kür HSK gerçeğini dışlamamaktadır. Bu nedenle kür olan hastaların mutlaka özenle takip edilmesi gerekmektedir. Etkin bir ultrasonografi, AFP takibi ve dinamik görüntülemenin belirli periyotlarda yapılması elzemdir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü; Hepatoselüler karsinom

SUMMARY

Cure in Chronic Hepatitis C! Does it Prevent the Risk of Hepatocellular Carcinoma?

Mustafa Kemal ÇELEN1, İrem AKDEMİR2, Kadim BAYAN3

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Dicle, Diyarbakir, Turkey

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Batman Region State Hospital, Batman, Turkey

3 Department of Gastroenterology, Private Sultan Hospital, Diyarbakir, Turkey

In 5%-20% of chronic HCV patients, cirrhosis or other complications like liver cancer may be seen and these may be directly or undirectly related. The development of a sustained viral response (SVR) does not change this fact. In the case of a 52-year-old female diabetic patient whose Anti-HCV was positive, HCV-RNA 2.230.000 IU/mL was decided to be followed up due to an ALT 68 UI/L, AST 55 UI/L. As a result of the biopsy (ISHAK, fibrozis= 2, HAI= 8), Pegile interferon alfa 2a 180 g/week + ribavirin 1000 mg/day was started. The patient was put under treatment for 48 weeks and as a result, SVR was obtained and the patient accepted as cure. The patient was told to come for check-up every six months. This patient who had actually started getting better stopped coming to our center in 2015 and did not return for a long time. The patient came back in 2016 with a fatigue complaint. As a result of the examination, AFP was 38.6 and all other parameters were found normal. Although there was no sign of a mass image in her liver ultrasound, there was a hepatocellular carcinoma (HCC) compatible lesion which was 190 x 150 x 90 mm in segment 6-7 in her contrasted MR result. The patient was urgently referred to a transplant center.  However, it was determined at the center that since the tumor had made a vein invasion, there was no chance for a transplant. The patient died in June 2017. The cure in HCV treatment does not exclude the  reality of HCC, which shows that patients who get the treatment must be followed up very closely. Routine clinical follow up, AFP level screening, effective ultrasound and dynamic imagination are of utmost importance.

Key Words: Hepatitis C virus; Hepatocellular carcinoma

Geliş Tarihi/Received: 15/11/2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19/02/2018

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Diyarbakır-Türkiye

E-posta: mkcelen@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.