<< Geri Yazdır

Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Visseral Layşmanyaz: 20 Erişkin Hastadan Oluşan Olgu Serisi

Fever of Unknown Origin and Visceral Leishmaniasis: a Series of 20 Adult Patients

Hüsnü PULLUKÇU1, Nevin TURGAY2, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Deniz AKYOL1, Oğuz Reşat SİPAHİ1,
Tansu YAMAZHAN1, Seray ÖZENSOY TÖZ2

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

ÖZET

Visseral layşmanyaz (VL), ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde sıklıkla görülen, halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden paraziter bir hastalıktır. Bu çalışmada, 2007-2017 yılları arasında başka merkezlerden ileri tetkik amacıyla hastanemiz değişik kliniklerine yönlendirilen, uzun süreli ateş yüksekliği yakınması olan olgulardan yapılan incelemeler sonucu VL tanısı alan 20 olgu demografik özellikler, altta yatan hastalıklar, laboratuvar, klinik veriler ve tedavi sonuçları açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kronik sistemik hastalıkları olan yetişkinlerde endemik bölgelerde her zaman VL riski altındadır ve ayırıcı tanılar arasında özellikle uzun süreli ateş yüksekliği olan olgularda VL akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Visseral layşmanyaz; Hepatosplenomegali; Ateş yüksekliği

SUMMARY

Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Visseral Layşmanyaz: 20 Erişkin Hastadan Oluşan Olgu Serisi

Hüsnü PULLUKÇU1, Nevin TURGAY2, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Deniz AKYOL1, Oğuz Reşat SİPAHİ1,
Tansu YAMAZHAN1, Seray ÖZENSOY TÖZ2

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

2 Department of Parasitology, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

Visceral Leishmaniasis (VL) is a parasitic disease frequently seen in Mediterranean countries, including our country, which still constitute a major public health problem. In this study, it was aimed to investigated retrospectively 20 cases diagnosed with visceral leishmaniasis (VL) among the cases referred from different clinics/centers for further examination to our department due to fever of unknown origin in terms of demographic characteristics, underlying diseases, laboratory, clinical data and treatment results between 2007-2017. Adults with chronic systemic diseases are always at risk in endemic regions and VL should be considered in differential diagnosis, particularly in cases of fever of unknown origin.

Key Words: Visceral leishmaniosis; Hepatosplenomegaly; Fever

Geliş Tarihi/Received: 26/02/2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/04/2018

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Deniz AKYOL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: denizakyol416@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.