<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Bir Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Epidemisinin Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) ile Analizi

Nozokomiyal Bir Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Epidemisinin Arbitrarily-Primed
Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) ile Analizi

Yeşim ÇETİNKAYA*, Sesin KOCAGÖZ*, Murat HAYRAN*, Güler GÜRSU**, Serhat ÜNAL*


  * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi,

** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fükültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Son yıllarda majör bir nozokomiyal patojen haline gelmesi ve epidemilere yol açabilmesi nedeniyle metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), epidemiyolojik çalışmaların odak noktası olmuştur. Günümüzde nozokomiyal epidemilerin analizinde kullanılan tiplendirme yöntemleri MRSA suşları arasındaki fenotipik veya genotipik farklılıkları esas almaktadır. Arbitrarily-primed polymerase chain reaction (AP-PCR), bu amaçla kullanılan ve kompleks genomik DNA'dan karakteristik bant paternleri elde edilmesini sağlayan genotipik bir yöntemdir.

Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi'ndeki bir cerrahi servisinde başlayan MRSA epidemisinin AP-PCR yöntemi kullanılarak incelenmesi, suşlar arasındaki klonal ilişkinin gösterilmesi ve epideminin kaynağının saptanması amaçlanmıştır. Ekim 1995'de ilgili serviste yatmakta olan hastalara ait klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında artış olduğu dikkati çekmiş ve bu servisten mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden elde edilen tüm MRSA izolatları prospektif olarak 10 hafta süreyle toplanmıştır (10 hastanın yara kültürlerinden toplam 14 MRSA üremesi). Ayrıca servis personelinden (4 araştırma görevlisi, 7 hemşire, 1 sekreter, 1 garsondan burun kültürleri), ortak olarak kullanılan 2 pansuman küveti ve 1 buhar aletinden de kültür alınmıştır. Üç araştırma görevlisinin, 3 hemşirenin ve servis sekreterinin burun kültürlerinden, pansuman küvetlerinden birinden ve buhar aletinden alınan kültürlerden MRSA izole edilmiştir. AP-PCR analizleri sonucunda klinik örneklerden ve tarama amacıyla alınan kültürlerden elde edilen MRSA izolatlarının çoğunun iki majör klona ait olduğu görülmüştür (A ve B paternleri). Dört klinik örneğe ait MRSA izolatları ve pansuman küvetinden izole edilen MRSA AP-PCR analizlerinde tamamen aynı bant paternleri oluşturmuşlardır (A paterni). B paterni ise 3 klinik örnekte ve bir araştırma görevlisinin burnunda saptanmıştır. AP-PCR analizleri servisteki mini-MRSA epidemisinin pansuman küvetinin MRSA ile kontamine olmasından ve servis personelindeki nazal taşıyıcılıktan kaynaklandığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus, Hastane epidemileri, Arbitrarily-primed polymerase chain reaction

SUMMARY

Analysis of A Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Outbreak by Using Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR)

In the past decade, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has become a major nosocomial pathogen, causing severe morbidity and mortality at many hospitals worldwide. Because of frequent nosocomial outbreaks of MRSA, this organism has been a focus of epidemiologic studies. Currently, there is no definitive typing system for distinguishing individual strains of MRSA. Most typing methods are based on either phenotypic or genotypic differences among MRSA strains. Arbitrarily primed-polymerase chain reaction (AP-PCR) is a technique for generation of characteristic fingerprints from complex genomic DNA.

In this study, it was planned to identify the source of an MRSA outbreak in a surgical ward at Hacettepe University Hospital and to demonstrate the clonal relationship among MRSA isolates by using AP-PCR. In October 1995, an increase was noticed in the number of MRSA isolates from this surgical ward. All MRSA isolates obtained from clinical specimens of this ward were collected prospectively for 10 weeks (14 MRSA isolates from wound cultures of 10 patients). Surveillance cultures were taken from ward personnel (nose cultures fom 4 physicians, 7 nurses, 1 secretary, 1 waiter), 2 surgical dressing containers and nebulizer. MRSA was isolated from one of the surgical dressing containers, nebulizer and nose cultures of 3 physicians, 3 nurses and the secretary. AP-PCR analysis showed that most MRSA isolates belonged to 2 major clones (pattern A, pattern B). Pattern A was the most frequent one and was present in 4 clinical isolates and the surgical dressing container. Pattern B was identified in 3 clinical isolates and nose culture of a physician. Patterns closely resembling pattern A (pattern A') and pattern B (pattern B') were detected in a clinical isolate and nose culture of another physician; another clinical isolate and nose culture of a nurse, respectively .

AP-PCR analysis revealed that this mini-MRSA outbreak was originated from the contamination of common container with MRSA and nasal MRSA carriage in ward staff.

Key Words: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Hospital outbreaks, Arbitrarily-primed polymerase chain reaction.

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 29.10.1997   Kabul Tarihi: 26.04.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.