<< Geri Yazdır
Bruselloz İçin Risk Taşıyan Kişilerde Mesleklerinde Çalışma Süresinin Brucella Seropozitifliği ve Aglütinasyon Titresi Üzerine Etkisi

Bruselloz İçin Risk Taşıyan Kişilerde Mesleklerinde Çalışma Süresinin
Brucella Seropozitifliği ve Aglütinasyon Titresi Üzerine Etkisi

Ahmet KALKAN, Süleyman FELEK, Ayhan AKBULUT, Çiğdem PAPİLA, Kutbeddin DEMİRDAĞ,
S. Sırrı KILIÇ


Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

ÖZET

Bruselloz için risk taşıyan kişilerde, mesleklerinde çalışma süresinin seropozitiflik üzerine etkisini ve çalışma süresi ile titre arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 100 kasap, 100 veterinerlik çalışanı ve 100 çiftçiden oluşturulan toplam 300 kişi üzerinde çalışıldı. Çalışmaya alınan kişiler, mesleklerinde çalışma sürelerine göre; kasap ve veterinerlerde 1-5 yıl, 6 yıl ve üzeri, çiftçilerde 10-30, 31-50, 51 yıl ve üzeri çalışanlar olarak gruplara ayrıldı. Ayrıca bu üç grup tek bir risk grubu olarak ele alınıp, çalışma süresinin seropozitiflik üzerine etkisi ve çalışma süresi ile pozitif aglütinasyon titresi arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere, mesleklerinde çalışma süreleri; 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-30, 31 yıl ve üzeri olarak altı gruba ayrıldı. Tüm serumlara standart tüp aglütinasyonu  testi (STA) uygulandı. Risk grubu olarak ele aldığımız kasap, veteriner ve çiftçiler hem ayrı gruplar halinde, hem de bu gruplar tek bir risk grubu olarak incelendiğinde, kişilerin mesleklerinde çalışma süresinin seropozitiflik üzerine etkisi ve çalışma süresi ile pozitif aglütinasyon titreleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p > 0.05).

Risk gruplarında çalışma süresi seropozitifliği arttıran faktörlerden biri olmakla birlikte, biz çalışmamızda risk gruplarındaki kişilerin mesleklerinde çalışma sürelerinin seropozitifliği arttırmadığını, çalışma süresi ile pozitif aglütinasyon titreleri arasında ilişki olmadığını saptadık. Bunun, bölgemizde brusellozun hayvanlar arasında sürekli yüksek insidansta seyretmesine, riskli kişilerin meslek yaşamlarının erken dönemlerinde etkenle karşılaşabilmelerine ve ileriki yıllarda pozitif aglütinasyon titrelerinin kaybolabilmesine bağlı olabileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: Brucella, Risk grubu, Çalışma süresi, Seropozitiflik, Titre

SUMMARY

The Effect of the Duration of Working Period on Seropositivity and on Agglutination Titers in the Risk Groups for Brucellosis

In this study, the influence of the employement period on the seropositivity of brucellosis and the relationship between this period and the agglutination titers were investigated in the risk groups of brucellosis. For this purpose, 300 subjects comprised of 100 butchers, 100 veterinary workers and  100 farmers were included in the study. The study subjects were divided into different groups according to the duration of their employement periods. The groups in veterinary workers and butchers were those who have been working for 1 to 5 years and those for 6 and more years. Among the farmers, the study groups were designed as those who worked for 10 to 30 years, 31 to 50 years and the last being 51 years and more. Furthermore, all the three risk groups were analysed together as 1 to 5 years, 6 to 10 years, 11 to 15 years, 16 to 20 years, 21 to 30 years and 31 years and over. Serum samples of all the subjects were tested using the standart tube agglutination assay for Brucella specific agglutinating antibodies. Overall analysis of the data from STA of serum samples of all the risk groups indicated that the duration of the employement period did not influence the seropositivity significantly. Morover, there is no statistically significant relationship between the employement period and the aglutination titers (p>0.05).

Even though the period of employement has been cited as one of the factors increasing the seropositivity, the results of our study indicated that the duration of employement did not show a significant effect on seropositivity, and there was no significant relationship between the duration of employement and serum agglutination titers. It is our belief that since brucellosis has a high incidance rate among domestic animals in this region, risk groups have a chance to be exposed to the agent in the early years of their employement after which the titers drop gradually.  Consequently, with these findings the duration of employement appears to have no influence on seropositivity.

Key Words: Brucella, Risk groups, Working period, Seropositivity, Titers

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KALKAN

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Hastanesi

23200 ELAZIĞ

Makalenin Geliş Tarihi: 20.05.1997   Kabul Tarihi: 06.03.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.