<< Geri Yazdır
Antipseudomonal Antibiyotiklerin Kistik Fibrozis Olgularından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarına İn Vitro Etkinliği

Antipseudomonal Antibiyotiklerin Kistik Fibrozis Olgularından İzole Edilen
Pseudomonas aeruginosa Suşlarına İn Vitro Etkinliği

Burçin ŞENER, Sevtap ARIKAN, Ayfer GÜNALP


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı pulmoner infeksiyonlar kistik fibrozis olgularında morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli etkenlerdendir. Dirençli P. aeruginosa suşları tedavide ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde izlenen kistik fibrozis olgularından izole edilen 140 adet P. aeruginosa suşunun amikasin, siprofloksasin, seftazidim ve imipenem için MIC ve MBC değerleri NCCLS önerileri doğrultusunda mikrodilüsyon yöntemleriyle belirlenmiştir. Saptanan MIC50/MBC50 oranları amikasin için 8/16, siprofloksasin için 0.5/2, seftazidim için 8/32, imipenem için 4/64'dür. Çalışılan suşların %50'si MIC değerlerine göre tüm antibiyotiklere duyarlı iken, MBC değerleri dikkate alındığında suşların %50'si sadece amikasin ve siprofloksasine duyarlı bulunmuştur. Bu sonuçlar gözönüne alındığında özellikle kistik fibrozis olguları gibi konakçı savunma mekanizmalarında yetersizlik olup, bakterisidal tedaviye gereksinim duyan olgularda MIC düzeyinin yanısıra MBC düzeyinin de belirlenmesinin, etken olan P. aeruginosa suşunun antibiyotik duyarlılığını saptamada faydalı olacağı öne sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Antibiyotik duyarlılığı

SUMMARY

The In-Vitro Activity of Some Antipseudomonal Antibiotics Against Pseudomonas aeruginosa Isolates from Cystic Fibrosis Patients

Pulmonary infections due to antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa are important problem affecting the morbidity and mortality in cystic fibrosis patients. Hundred and forty isolates of P. aeruginosa from the cystic fibrosis patients followed in our hospital, were tested for antimicrobial susceptibility against amikacin, ciprofloxacin, ceftazidime and imipenem by the microbroth dilution technique recommended by NCCLS. The MIC50/MBC50 ratios were as follows: amikacin 8/16, ciprofloxacin 0.5/32, ceftazidim 8/32, imipenem 4/64. On the basis of the MIC values, 50% of the strains were found to be susceptible to all of the antibiotics tested. However, when MBC values were taken into consideration, 50% of the strains were susceptible to only amikacin and ciprofloxacin. These data indicate that besides MIC determinations, MBC determinations seem to be necessary especially in patients with impaired host defense mechanisms, such as cystic fibrosis patients.

Key Words: Pseudomonas aeruginosa, Antibiotic susceptibility

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Burçin ŞENER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye/ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 16.12.1997   Kabul Tarihi: 15.05.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.