<< Geri Yazdır
Patojen ve Nonpatojen Entamoeba histolytica Zimodemlerinin Araştırılması

Patojen ve Nonpatojen Entamoeba histolytica Zimodemlerinin Araştırılması

Nurettin ARDIÇ, Mehmet TANYÜKSEL, Levent DOĞANCI, Hüseyin GÜN


GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Parazitoloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amebiazisin etkeni olan E. histolytica ile dünya nüfusunun %10'u infekte durumdadır. Diğer parazitik hastalıklarda da olduğu gibi amebiazis, özellikle gelir durumunun düşük olduğu ve sanitasyon bozukluğu olan yerlerde daha sık gözlenmektedir. Epidemiyolojik çalışmalara bakıldığında, bu etkenle infekte kişilerin sadece %10'unda hastalık gelişmektedir. Ayrıca seroprevalans çalışmalarında düşük oranlara erişilmesi, infeksiyon gücünün düşük olduğunu göstermektedir. Bu durumun bir açıklaması, çoğu kişilerin nonpatojenik suşlarla infekte olmasıdır. İzoenzim elektroforezi ile yapılan çalışmalarda bugüne kadar 23 zimodem grubu saptanmış olup bunlardan 9'u konakta patojenlikle yakından ilişkilidir.

Bu çalışmada hekzokinaz (HK), malik enzim (ME), fosfoglukomutaz (PGM) ve glukozfosfat izomeraz (GPI) izoenzimleri kullanılarak, yedi E. histolytica izolatı üzerinde yapılan poliakrilamid jel elektroforezinde (PAGE) göç paternleri değerlendirilmiş ve zimodem analizleri yapılmıştır. İzolatlarımızın 4'ü Diyarbakır, 2'si İzmir, biri Ankara olmak üzere üç ayrı bölgeden alınmıştır.

Yapılan elektroforez çalışması sonucu, 4'ü semptomatik (3'ü Diyarbakır, biri İzmir bölgesi) ve biri asemptomatik hastadan (Diyarbakır bölgesi) elde edilen izolatlarda, HK enziminde, patojenite kriteri olarak hızlı göç eden çift band gözlenmiştir. PGM enziminde ise 3 izolatta (Diyarbakır bölgesi) b bandı gözlenirken, GPI enziminde 2 örnekte (Diyarbakır bölgesi), bir örnekte (Diyarbakır bölgesi) b bandı gözlenmiştir. ME'de ise band elde edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba histolytica, E. dispar, Zimodem, İzoenzim

SUMMARY

Evaluation of Zymodemes of Pathogen and Nonpathogen Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica is the protozoan responsible for human amoebosis. It infects 10% of the world population, causing 50 million cases of dysentery or liver abscesses and to death of 100.000 humans per year. As with other parasitic infections, amoebosis is a consequence of poverty and bad sanitary conditions. According to epidemiological studies, only 10% of the effected people are infected with pathogenic strains. By enzyme electrophoresis, 23 zymodemes of E. histolytica have been identified. Of these, nine have been associated with pathology in the host. In this study, seven E. histolytica isolates were analized for their zymodeme patterns and the enzymes used to classify E. histolytica include glucosphosphate isomerase (GPI), hexokinase (HK), L-Malate (ME), and phosphoglucomutase (PGM) by observing the migration pattern of isoenzyme bands in polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). Our isolates were taken from different geographical parts; Diyarbakır (four isolates), Izmir (two isolates) and Ankara (one isolate) regions. HK enzyme is characterized by two fast-migrating bands in four isolates of symptomatic patients (three isolates from Diyarbakır region, and one isolate from Izmir region) and one isolate from on asymptomatic patient. PGM band were observed in three isolates (Diyarbakır region). GPI band was observedas in two isolates (Diyarbakır region), whereas as a beta band  in one isolate (Diyarbakır region). ME band is not found in any  of the isolates.   

Key Words: Entamoeba histolytica, E. dispar, Zymodeme, İsoenzyme

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Mehmet TANYÜKSEL

GATA Mikrobiyoloji ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Parazitoloji Bilim Dalı

Etlik-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 15.12.1997   Kabul Tarihi: 09.05.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.