<< Geri Yazdır
Çok İlaca Dirençli Pnömokokal Menenjit: Bir Olgu Sunumu

Çok İlaca Dirençli Pnömokokal Menenjit: Bir Olgu Sunumu

Yeşim TAŞOVA, Neşe SALTOĞLU, İsmail H. DÜNDAR


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA

ÖZET

Streptococcus pneumoniae erişkinlerde en sık akut bakteriyel menenjit etkenidir. Dünyanın pek çok yerinde penisilin ve diğer antibiyotiklere direnç artmaktadır. Bu yazıda, tek başına sefalosporin ile tedavide başarısız kalınan çok ilaça dirençli bir pnömokokal menenjit olgusu sunulmuştur. Olgudan izole edilen pnömokokun penisilin, eritromisin, imipenem ve seftriakson duyarlılıkları sırası ile; > 2 mg/mL, ≥ 8 mg/mL, > 8 mg/mL ve 0.5 mg/mL idi. İlk olarak 4 g/gün seftriakson olarak başlanan tedaviye, 6. günde beklenen klinik iyileşme ve laboratuvar bulgularında düzelme sağlanamaması nedeniyle vankomisin (2 g/gün) eklendi. Bu kombinasyon tedavisinin 3. gününde hastada belirgin klinik iyileşme görüldü ve hasta sekelsiz taburcu edildi. Bu olgu nedeniyle antibiyotiklere dirençli pnömokokal menenjit tedavisi literatür bilgileri ışığında değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Pnömokokal menenjit, Antibiyotik direnci, Tedavi

SUMMARY

Multiple Drug Resistant Pneumococcal Meningitis: A Case Report

Streptococcus pneumoniae is the most common pathogen in adult bacterial meningitis. The resistance of S. pneumoniae to penicillin and other antimicrobial agents is increasing worldwide. This case report documents failure of a third generation cephalosporin in the treatment of meningitis caused by multiple drug resistant S. pneumoniae. The isolated S. pneumoniae had a minimal inhibitory concentration of >2 mg/mL for penicillin, ≥8 mg/mL for erythromycin, >8 mg/mL for imipenem and 0.5 mg/mL for ceftriaxone. Ceftriaxone (4g/day IV) was given for the treatment but, on the sixth hospital day the patient showed no clinical improvement and no ımprovement in laboratory parameters. Vancomycin was added to the therapy and the patient improved on the third day of combination therapy. The treatment options of resistant pneumococcal meningitis were discussed.

Key Words: Pneumococcal meningitis, Antibiotic resistance, Therapy

Yazışma Adresi:

Dr. Yeşim TAŞOVA

Kurtuluş Mah. 9 Sok. No: 9

İlter Apt. B Blok Kat: 3 No: 13

ADANA

Makalenin Geliş Tarihi: 17.06.1997   Kabul Tarihi: 14.02.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.