<< Geri Yazdır
Samsun'da İnsan ve Hayvanlarda Leptospirosis Sıklığı

Samsun'da İnsan ve Hayvanlarda Leptospirosis Sıklığı

İrfan ŞENCAN*, Hakan LEBLEBİCİOĞLU*, Mustafa SÜNBÜL*, Şaban ESEN*, Cafer EROĞLU*,
Murat GÜNAYDIN**


  * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN.

ÖZET

Leptospirosis dünyada yaygın olarak görülen bir zooantropozdur ve Türkiye'de de önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmada insanlarda ve farelerde leptospirosis sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Serolojik çalışmalar için 279 leptospirosis riski taşıyan kişiden (örneğin çiftçi, veteriner, çeltik işçisi), 200 sağlıklı insandan ve 10 fareden serum örnekleri alındı. İnsan ve 10 fareye ait serum örnekleri leptospiral aglütininler açısından mikroskobik aglütinasyon testi (MAT) ile 4 Leptospira antijeni; L. interrogans icterohaemorrhagiae, L. interrogans grippotyphosa, L. interrogans sejroe hardjo ve L. biflexa semaranga patoc I antijenleri kullanılarak araştırıldı. Ratlar için 1/100 ve epidemiyolojik çalışmalar için 1/20 titre ve üzeri pozitif olarak kabul edildi.

Riskli grubun %4.3'ü ve kontrol grubunun %0.05'inde MAT ile seropozitiflik saptandı. Riskli grupta farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı. Saptanan serovarlar 7 (%58.3) L. grippotyphosa, 5 (%41.7) L. icterohaemorrhagiae idi. Toplam 28 fareye ait böbrek örnekleri ise Leptospira infeksiyonu açısından karanlık alan mikroskobisi, gümüşleme yöntemi ile boyama ve kültür ile incelendi. Yirmisekiz fareden %53.6'sında yöntemlerin en azından birinde pozitiflik saptandı. Üç farede saptanan serovar L. icterohaemorrhagiae idi (2 MAT, 1 kültür).

Leptospirosis bölgemizde sık görülmektedir. Çiftçi, veteriner ve çeltik işçisi gibi riskli kişilerde görülen ateşli hastalıklarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Leptospira, Leptospirosis, Weil hastalığı

SUMMARY

The Prevalence of Leptospirosis in Human Beings and Rats in Samsun

Leptospirosis is a worldwide zooanthroponosis and also it is an important public health problem in Samsun Turkey. The purpose of this study is to know the prevalence of leptospirosis in humans and rats.

Serum samples for serology were obtained from 279 people with the risk of leptospirosis (e,g. farmers, veterians, rice-field workers) and 200 people with no risk. Sera of all the human and 10 rats were tested for the presence of leptospiral agglutinins by microscopic agglutination test (MAT) using the following four leptospiral antigens; L. interrogans icterohaemorrhagiae, L. interrogans grippotyphosa, L. interrogans sejroe hardjo and L. biflexa semaranga patoc I. A titer of 1/100 and above for rats and 1/20 and above for epidemiological survey was considered as positive.

A total of 4.3% of the risky group and 0.05% of controls were seropositive with using MAT. The difference being significant in risky group (p < 0.05). The serovars detected were 7 (58.3%) L. grippotyphosa, 5 (41.7%) L. icterohaemorrhagiae. Among 28 rats examined for evidence of leptospiral infection by dark field microscopy, silver staining, MAT and culture, the evidence of Leptospira infection was demonstrated in 53.6% of them by at least one method. Three rats were identified as serovar L. icterohaemorrhagiae (2 MAT, 1 culture).

Leptospirosis is a frequent zoonosis in this area and leptospirosis should be considered as a possible diagnosis in febrile diseases in occupational groups such as farmers, veterians and rice-field workers.

Key Words: Leptospira, Leptospirosis, Weil disease

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

SAMSUN

Makalenin Geliş Tarihi: 03.07.1998   Kabul Tarihi 23.12.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.