<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal Beta-laktamaz Varlığının Saptanması

Nozokomiyal Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve
Kromozomal Beta-laktamaz Varlığının Saptanması#

Çiğdem KUZUCU*, Mihriban KABAKÇIOĞLU*, Ayfer ÖZIŞIK*, Figen OSMANOĞLU EZEN**,
Nilgün S. ACAR*


  * Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

** Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Plazmid kontrolünde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz veya kromozomal indüklenebilir beta-laktamaz sentezleyen suşlar hastanelerde yaygındır. Hastane kökenli suşlarda beta-laktamaz yapımının ortaya çıkarılması, tedavide kullanılacak antibiyotiklerin seçiminde yol göstermesi bakımından önemlidir.

Bu çalışma hastanemizde genişlemiş spektrumlu ve kromozomal beta-laktamaz sıklığını saptamak ve rutin incelemeye gerek olup olmadığını incelemek amacıyla yapıldı. Hastanemizde Kasım 1996-Haziran 1997 tarihleri arasında İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak tanımlanan 138 gram negatif bakteri çalışma kapsamına alındı. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazları (ESBL) saptamak için çift disk sinerji testi, indüklenebilir beta-laktamazları saptamak için direkt indüksiyon testi kullanıldı. ESBL 55 Klebsiella pneumoniae'nın 34'ünde (%61.8), 4 Klebsiella oxytoca'nın 1'inde, 25 Escherichia coli'nin 2'sinde, 26 Enterobacter spp.'nin 1'inde ve 5 Salmonella spp.'nin 4'ünde saptandı. Kromozomal beta-laktamaz direnci 17 Pseudomonas spp.'nin 16'sında (%94.1), 26 Enterobacter spp.'nin 20'sinde (%76.9), 55 K. pneumoniae suşunun 2'sinde ve 3 Citrobacter spp.'nin 2'sinde saptandı. Saptanan kromozomal beta-laktamazlardan 9'u indüklenebilir, 31'i ise konstitütif beta-laktamazdı. İndüklenebilir beta-laktamazların tümü Pseudomonas türlerinde saptandı.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal gram negatif bakteri, Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, Kromozomal beta-laktamaz, Çift disk sinerji testi, Direkt indüksiyon testi

SUMMARY

Detection of Extended Spectrum and Chromosomal Beta-lactamases in Nosocomial Gram Negative Bacteria

The gram negative strains which produce plasmid mediated extended spectrum beta-lactamases (ESBL) or inducible beta-lactamases are common at hospitals. To demonstrate the production of beta-lactamases in hospital strains is important in order to choose the proper antibiotics which are going to be used for the treatment of these strains.

This study is done for determining the rates of ESBL and inducible beta-lactamases and to establish whether there is any need for the routine examination. One hundred and thirty-eigth gram negative bacteria which were defined as nosocomial infection agents by the hospital infection control committee between October 1996-June 1997 were used in the study. Double disk synergy test was used to determine ESBL and direct induction test was used to designate inducible beta-lactamase. ESBL is determined among 34 of 55 Klebsiella pneumoniae (61.8%), 1 of 4 K. oxytoca, 2 of 25 Escherichia coli, 1 of 26 Enterobacter spp. and 4 of 5 Salmonella spp. strains. Chromosomal beta-lactamase resistance is determined in 16 of 17 Pseudomonas spp. (94.1%), 20 of 26 Enterobacter spp. (76.9%), 2 of 55 K. pneumoniae and 2 of 3 Citrobacter spp. strains. Nine of chromosomal beta-lactamases were inducible and 31 were constitutive. All inducible beta-lactamases were determined at Pseudomonas species.

Key Words: Nosocomial gram negative bacteria, Extended spectrum beta-lactamases, Chromosomal beta-lactamase, Double disk synergy test, Direct induction test

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Çiğdem KUZUCU

Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 24.12.1998   Kabul Tarihi: 01.04.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.