<< Geri Yazdır
Çocuklarda Pnömokok Menenjiti: 46 Olgunun Değerlendirilmesi

Çocuklarda Pnömokok Menenjiti: 46 Olgunun Değerlendirilmesi#

Ayper SOMER*, Işık YALÇIN*, Nuran SALMAN*, Ülker ÖNEŞ*, Nermin GÜLER*, Arif KAYGUSUZ**


  * İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

** İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Bu retrospektif çalışmada, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde 10 yıllık dönemde yatırılan 46 pnömokok menenjitli çocuk; klinik, laboratuvar bulguları ve prognoz açısından değerlendirildi. Olguların medyan yaşı 3 yıl olup (dağılım 1.5 ay-11 yaş) %48'i iki yaş altındaydı. Kırkaltı hastadan 9'unda (%19.5) hazırlayıcı nedenler mevcuttu. Üretilen tüm pnömokok suşları penisiline duyarlı idi. Otuzaltı olgu kristalize penisilin, 8 olgu seftriakson ve 2 olgu vankomisin + seftriakson ile tedavi edildi. Mortalite %10.8 olarak bulundu. Tedavi bitiminde 13 hastada (%28) nöromotor gerilik, işitme kaybı, spastisite ve/veya parezi ve epilepsi gibi ağır nörolojik sekeller saptandı. Pnömokok menenjitinde erken tanı ve tedavinin önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Pnömokoksik menenjit, Streptococcus pneumoniae

SUMMARY

Pneumococcal Meningitis in Children: Evaluation of 46 Cases

A retrospective study was performed to review the clinical features, laboratory findings and the outcome of 46 children with pneumococcal meningitis hospitalized in a 10-year period. The median age of the cases was 3 years (range 1.5 months-11 years). Forty-eight percent of the cases were younger than two years of age. Nine out of the 46 children (19.5%) had underlying conditions. All of the strains isolated were susceptible to penicillin. Thirty-six patients were treated with crystallized penicillin, 8 patients with ceftriaxone and 2 patients with vancomycin plus ceftriaxone. A mortality rate of 10.8% was observed. At discharge, 13 survivors (28%) had neurologic sequelae as developmental delay, hearing loss, spasticity and/or paresis, and seizure disorder. The importance of early diagnosis and treatment of pneumococcal meningitis was emphasized.

Key Words: Pneumococcal meningitis, Streptococcus pneumoniae

#Bu çalışma 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde sunulmuştur (6-10 Ekim 1997, Antalya).

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Ayper SOMER

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

34390 Çapa - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 26.11.1998   Kabul Tarihi: 15.03.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.