<< Geri Yazdır
İshalli Çocuk Hastalardan İzole Edilen Bakteriyel Patojenlerin Dağılımı

İshalli Çocuk Hastalardan İzole Edilen Bakteriyel Patojenlerin Dağılımı

Pınar ZARAKOLU*, Efsun AKBAŞ*, Belkıs LEVENT*, Ayşegül GÖZALAN*


* Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA

ÖZET

Bu çalışma gastrointestinal infeksiyonların en sık görüldüğü çocukluk çağında Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni ve yanısıra diğer etkenlerin Vibrio cholerae O1 ve O139, Aeromonas spp. enterohemorajik Escherichia coli (EHEC) O157:H7 ve Yersinia enterocolitica'nın dağılımını araştırmak üzere planlanmıştır. Bu amaçla Haziran 95-Ekim 97 tarihleri arasında 1200 ishalli ve 100 sağlıklı çocuğun dışkı örnekleri incelenmiştir. Dışkı örnekleri direkt mikroskobik incelemeden sonra zenginleştirme besiyerlerine ve buradan da seçici besiyerlerine ekilmiştir. Besiyerlerindeki şüpheli koloniler standart biyokimyasal testler ve/veya API 20E (Bio Merieux, France) ile tanımlanıp; Salmonella, Shigella, V. cholerae O1 ve O139, EHEC O157: H7 için Difco antiserumları kullanılarak lam aglutinasyonu ile doğrulanmıştır. Dışkı kültürlerinden %13.7 oranında patojen etken saptanmıştır. Bu etkenlerin dağılımı incelendiğinde C. jejuni'nin (72 izolat, %6) başta geldiği bunu Shigella (54 izolat, %4.5) ve Salmonella (30 izolat, %2.5)'nın izlediği görülmüştür. Bunun yanısıra EHEC 0157:H7 (5 izolat) ve Aeromonas caviae/hydrophila (4 izolat) saptanmıştır. V. cholerae 01 ve 0139, Y. enterocolitica izole edilmemiştir. Bir örnekte A. hydrophila ve C. jejuni birlikte izole edilmiştir. Sağlıklı kontrol grubuna ait dışkı örneklerinde ise etken saptanmamıştır. Dünyada birçok laboratuvarda uygulandığı üzere bölgemizde de ek bir istek belirtilmedikçe dışkı kültürlerinde Salmonella, Shigella ve Campylobacter araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae, Aeromonas, Enterohemorajik Escherichia coli O157:H7, Yersinia enterocolitica

SUMMARY

Distribution of  Bacterial Enteric Pathogens Isolated from Diarrheic Children

In this study, we planned to investigate the distribution of Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni and the other pathogens like Vibrio cholerae O1 and O139, Aeromonas spp, enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) O157:H7 and Yersinia enterocolitica in the stool samples of children in whom gastrointestinal infections are most commonly seen. For this purpose, 1200 stool samples from diarrheic and 100 stool samples from healthy children were investigated between June 1995 and October 1997. After microscopic examination, the samples were inoculated in the enrichment broths, then streaked onto selective media. The suspected colonies were then identified by the conventional biochemical methods and/or by API 20E (BioMerieux, France). Then the diagnosis of Salmonella, Shigella, V. cholerae O1 and O139, EHEC 0157:H7 were confirmed by slide agglutination tests with Difco antisera. Enteric pathogens were determined in 13.7% of the samples. The distribution of enteric pathogens were as follows: C. jejuni (72 isolates, 6%), Shigella (54 isolates, 4.5%), Salmonella (30 isolates, 2.5%), EHEC 0157:H7 (5 isolates) and Aeromonas caviae/hydrophila (4 isolates). There were no V. cholerae O1 and O139 and Y. enterocolitica isolates in our population. In one sample A. hydrophila and C. jejuni were isolated at the same time. No enteric pathogen was determined in the healthy control group. We conclude that like most laboratories in the world, Salmonella, Shigella and Campylobacter species should be investigated in routine stool cultures unless there is an additional order for the other enteric pathogens.

Key Words: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae, Aeromonas, Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7, Yersinia enterocolitica

Yazışma Adresi:

Dr. Pınar ZARAKOLU

Hacettepe Üniversitesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

06100 Sıhhiye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 04.02.1999   Kabul Tarihi: 31.05.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.