<< Geri Yazdır
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Üretiminin Dört Farklı Yöntemle Araştırılması ve Slime Yapımı ile Antimikrobiyal Duyarlılık İlişkisi

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Üretiminin
Dört Farklı Yöntemle Araştırılması ve Slime Yapımı ile Antimikrobiyal Duyarlılık İlişkisi

Kezban GÜRDOĞAN*,Murat DİZBAY*, Firdevs AKTAŞ*


* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Kan kültürlerinden izole edilen 100 koagülaz negatif stafilokok (KNS) suşunda standart tüp, mikrodilüsyon plak, Christensen ve Kongo kırmızılı agar yöntemi olmak üzere 4 ayrı yöntemle slime yapımı araştırılmıştır. Tüm yöntemlerin özgüllüğü %100 iken, duyarlılıkları sırası ile Christensen yönteminde %96.8, standart tüp yönteminde %95, Kongo kırmızılı agar yönteminde %92 bulunmuştur. Yöntemler arasında özgüllük ve duyarlılık bakımından anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır (p > 0.05). 100 izolatın 63'ünde (%63) slime pozitifliği saptanmıştır. Slime pozitifliği ve antibiyotik direnci ilişkisini araştırmak üzere "slime" pozitif ve "slime" negatif suşlarda her antibiyotik için minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) düzeyleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. "Slime" pozitif grupta direnç oranları, "slime" negatif gruba göre yüksek saptanmış ancak, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > 0.05).

Anahtar Kelimeler: Koagülaz negatif stafilokok, Slime faktör, Antibiyotik direnci

SUMMARY

The Relationship Between Slime Positivity and Antimicrobial Sensitivity in Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures

In this study, the presence of slime factor in 100 coagulase negative staphylococci (CNS) isolated from blood cultures, was investigated by using standart tube, microdilution plate, Christensen and Congo red agar methods. Specificity of all the methods were 100% while sensitivity were as follows: Christensen method 96.8%, standart tube method 95% and Congo red agar method 92%. No statistically significant difference in sensitivity and specificity has been found between the methods (p > 0.05). In 63 of 100 isolates slime positivity was found. To investigate the relationship between the slime positivity and the antibiotic resistance, minimal inhibitory concentration (MIC) values of each antibiotic for slime positive and negative groups have been compared. Higher resistance rates were observed in slime positive group than that of slime negative group (p > 0.05).

Key Words: Coagulase negative staphylococci, Slime factor, Antimicrobial resistance

Yazışma Adresi:

Dr. Kezban GÜRDOĞAN

Cemal Gürsel Cad.

Erdim Apt. 121/9

Cebeci - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 26.12.1998   Kabul Tarihi: 25.05.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.