<< Geri Yazdır
Genç Erişkinlerde Difteri Antikor Seroprevalansı

Genç Erişkinlerde Difteri Antikor Seroprevalansı

Volkan ÖZGÜVEN*, Tunçer HAZNEDAROĞLU**, H. Tamer PEHLİVAN***, Levent GÖRENEK*,
Ufuk DİZER*, C. Murat BEKER*


    *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

  **  GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

***  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Çalışmamız, difteriye karşı genç erişkin popülasyonun duyarlılığını araştırmak amacı ile planlanmıştır. Bu amaçla, 20-25 yaş grubundaki 410 kişilik asker popülasyonda difteriye karşı bağışıklık durumu; ait olduğu yaş grupları, eğitim durumu ve yaşadığı coğrafi bölgeler gözetilerek araştırılmıştır. Yaş ortalamaları 20.89 ± 0.095 olan araştırma grubumuzdan difteri antikorlarını belirlemek için kan örnekleri alınmış, daha sonra 0.5 mL erişkin tipte difteri tetanoz aşısı (Imogam dT, Pasteur-Merieux, France) uygulanmıştır. Aşıdan bir ay sonra 410 kişinin 316'sından difteri antikor düzeylerinin araştırılması için ikinci kan örnekleri alınmış, ilk ve ikinci örneklerden Gen-enzyme Virotech GmbH Löwenplatz 5, Rüsselsheim, Germany kiti ile difteri IgG düzeyleri araştırılmıştır. Yirmi yaş grubunun %24.5 (50/204)'inin, 21-24 yaş grubunun %29.4 (30/102)'ünün, 25 yaş grubunun ise %30 (3/10)'unun antikorlarının koruyucu düzey olan 0.10 IU/mL'nin altında olduğu, aşılama öncesinde yaş, eğitim durumları ve coğrafi bölgeler bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı (tümü için p> 0.05) belirlenmiştir. Aşılamadan sonra ise tüm yaş gruplarında antikor düzeylerinin koruyucu düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, 20 yaş grubuna dT uygulanması gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Difteri, Antikor, Seroprevalans

SUMMARY

Antibody Seroprevalence of Diphtheria in Young Adults

Our study has been planned to search for the susceptibility of the young adult population to diphtheria. For this purpose, 410 soldiers in 20-25 age group have been tested for their antibodies against diphteriae. We have also recorded their ages, education status and geographic regions. Blood samples were taken from a research group of mean age 20.89 ± 0.095 and then 0.5 mL adult type diphtheria-tetanus vaccine (Imogam dT, Pasteur-Merieux, France) was applied. Of 410, the second blood samples of 316 subjects were taken for searching the diphtheria antibodies. Diphtheriae antibody levels were tested by using of Gen-enzyme Virotech GmbH (Löwenplatz 5, Rüsselsheim, Germany) test kit in the first and the second blood samples of these 316 subjects. 24.5% (50/204) of the 20 years age group, 29.4% (30/102) of the 21-24 years age group and 30% (3/10) of the 25 years age group had antibodies under the protective level of 0.01 IU/mL. Prior to vaccination period a statistically insignificant difference between the groups was determined with respect to age, educational status and geographic area (p> 0.05 for all groups). After the vaccination, in all age groups the antibody levels were found as above the protective level. According to these results, it can be concluded that dT vaccination should be considered for the 20 years age group.

Key Words: Diphtheria, Antibody, Seroprevalence

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Volkan ÖZGÜVEN

GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Etlik - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 24.06.1999   Kabul Tarihi: 14.09.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.