<< Geri Yazdır
Farklı Bakteriyel İnfeksiyonların Tanısında Prokalsitoninin Rolü

Farklı Bakteriyel İnfeksiyonların Tanısında Prokalsitoninin Rolü

Semra TUNÇBİLEK*, Nurcan BAYKAM**, Kenan HIZEL***, Başak DOKUZOĞUZ**


    *  GENOM Moleküler Tanı Laboratuvarı,

  **  Ankara Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

***  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Temelde kalsitoninin öncül molekülü olan prokalsitonin (PCT)'in ciddi bakteriyel infeksiyonlarda serumda arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmada farklı bakteriyel infeksiyonlar ve sepsiste infeksiyon göstergesi olarak PCT'nin değerini belirlemek amaçlanmıştır. Altı bruselloz, 8 sistemik salmonelloz, 9 bakteriyel menenjit, 11 sepsis olmak üzere toplam 33 hasta ve 20 sağlıklı erişkin serumunda PCT değeri belirlenmiş ve C-reaktif protein (CRP)'nin tanısal değeri ile karşılaştırılmıştır. PCT değerinin saptanmasında immünoluminometrik yöntem (Brahms Diagnostica Lumitest, PCT, Berlin) kullanılmıştır. Tüm hastalar ile kontrol grubu arasında her iki test açısından anlamlı fark bulunmuştur. Sepsis ile diğer bakteriyel infeksiyonlar kaşılaştırıldığında ise CRP'de fark yokken PCT sepsis hastalarında anlamlı derecede yüksek saptanmıştır.

PCT'nin CRP'ye benzer şekilde tüm bakteriyel infeksiyonlarda yükseldiği ve infeksiyonun ciddiyetini belirlemede CRP'den daha değerli bir gösterge olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prokalsitonin, Sepsis, Bruselloz, Salmonelloz, Menenjit

SUMMARY

The Role of Procalcitonin in Diagnosis of Different Bacterial Infections

It is reported that procalcitonin (PCT), the precursor of calcitonin is elevated in patients with severe bacterial infections. In this study our aim is to determine the value of PCT in different bacterial infections and sepsis as a marker of infection. Six brusellosis, 8 systemic salmonellosis, 9 bacterial meningitis, 11 sepsis, total 33 patients and 20 healthy adults as control group were included in the study. PCT value was measured and compared by diagnostic value of C-reactive protein (CRP). PCT determination was performed by immunoluminometric assay (Brahms Diagnostica Lumitest, PCT, Berlin). A significant difference was found between all patients and control group for both tests. There were significant differences between PCT concentrations in sepsis and other bacterial infections but no difference was found for CRP.

PCT levels increased in patients with bacterial infections like CRP but PCT was a more valuable marker than CRP for indicating the severity of infection.

Key Words: Procalcitonin, Sepsis, Brucellosis, Salmonellosis, Meningitis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Semra TUNÇBİLEK

GENOM Moleküler Tanı Laboratuvarı

Tunalı Hilmi Cad. 82A/3

Kavaklıdere - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 03.03.2000   Kabul Tarihi: 28.04.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.