<< Geri Yazdır
Bir Reanimasyon Ünitesinde Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Kullanımı

Bir Reanimasyon Ünitesinde Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Kullanımı

İffet PALABIYIKOĞLU*, Melek TULUNAY**, Necmettin ÜNAL**, Mehmet ORAL**, J. Sedef BENGİSUN*,
Şeyda ÖZGÜNAY**, Nihal ÖZMEN**


  * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı,

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Reanimasyon Ünitesi'nde 1998 ve 1999 yıllarında izlenen 50'şer hastada gelişen hastane infeksiyonları etkenlerini ve antibiyotik kullanımını irdelemek amacıyla planlandı. Böylelikle 1998 yılı başından itibaren yoğun bir şekilde uygulanan infeksiyon kontrol önlemleri ve rasyonel antibiyotik kullanımının sonuçlarını değerlendirmek ve ünite için gelecek yıllarda kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturmak hedeflendi. Hastane infeksiyonu etkenleri incelendiğinde 1999 yılında 1998'e göre Acinetobacter baumannii'nin %7.6, metisiline dirençli Staphylococcus aureus'un %5.2 ve enterokok türlerinin %3.7 oranında artış gösterdiği belirlendi. Antibiyotik kullanımının değerlendirilmesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen “uygulanan günlük dozlar (DDD: Defined daily dosages)/1000 hastane günü” temel alındı. 1998 yılında 105, 1999 yılında 56 hastane infeksiyonu geliştiği belirlenen 50'şer hastada antibiyotik kullanımının 1998 yılında 260.2 DDD/1000 hastane günü ve 1999 yılında 243.6 DDD/1000 hastane günü olduğu saptandı. Ayrıca ünitede uygulanan antibiyotikler içinde ilk 3 sırada 1998 yılında sefalosporinler (%28.1), glikopeptidler (%20.6)  ve karbapenemlerin (%18.5) yer aldığı, bu sıralamanın 1999 yılında aminoglikozidler (%25.9), karbapenemler (%21.5) ve glikopeptidler (%19.6) şeklinde olduğu belirlendi. 1999 yılında aminoglikozidler ve karbapenemlerin daha fazla kullanımı infeksiyon etkenleri içinde A. baumannii'nin ön plana geçişi ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, Yoğun bakım ünitesi, Antibiyotik direnci, Antibiyotik kullanımı

SUMMARY

Agents of Hospital Infections and Antibiotic Usage in an Intensive Care Unit

This study was planned to evaluate both the agents of hospital infections and antimicrobial treatment observed in 100 (50 + 50) patients hospitalized at intensive care unit of Anesthesiology and Reanimation Department of Ankara University Medical Faculty  during 1998 and 1999. Also the assessment of infection control measures and principles of rational antibiotic usage established at the beginning of 1998 was aimed. When hospital infection agents were analyzed, 7.6%, 5.2% and 3.7% increases were observed for Acinetobacter baumannii, methicillin resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus spp. respectively in 1999 comparatively for 1998. Antimicrobial administration  was evaluated in terms of DDD (defined daily dosages)/1000 hospitalization days suggested by WHO. 105 hospital infections in 1998 and 56 hospital infections in 1999 were observed. Antimicrobial usage was 260.2 DDD/1000 hospital days for 1998 and 243.6 DDD/1000 hospital days for 1999. The first three antibiotics preferred in 1998 were cephalosporins (28.1%), glycopeptides (20.6%) and carbapenems (18.5%) whereas in 1999 the first three were aminoglycosides (25.9%), carbapenems (21.5%) and glycopeptides (19.6%). Aminoglycoside and carbapenem preference was increased during  1999 because of highly occurence of A. baumannii among the infective agents.

Key Words: Nosocomial infections, Intensive care unit, Antibiotic resistance, Antibiotic usage

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbn-i Sina Hastanesi

Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı

06100, Sıhhiye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 23.12.1999   Kabul Tarihi: 10.04.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.