<< Geri Yazdır
Türkiye'de Poliomiyelit Eradikasyon Programı Kapsamında 1999 Yılında (Ocak-Ekim) İzole Edilen Poliovirüsler ve Akut Flask Paralizi Vakalarının Aylara Göre Dağılımları

Türkiye'de Poliomiyelit Eradikasyon Programı Kapsamında 1999 Yılında (Ocak-Ekim)
İzole Edilen Poliovirüsler ve Akut Flask Paralizi Vakalarının Aylara Göre Dağılımları

Etem ÖZKAYA*, İffet ALAEDDİNOĞLU*, Çiğdem ARTUK*


* Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Türkiye'de 1989 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Viroloji, Doku Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvarı işbirliği ile Polio Eradikasyon Programı (PEP) yürütülmektedir. PEP çerçevesinde Türkiye'deki İl Sağlık Müdürlükleri'nden, WHO tarafından Ulusal Laboratuvar olarak kabul edilmiş laboratuvarımıza 1999 yılı Ocak ve Ekim ayları arasında, akut flask paralizi (AFP) vakalarından ve temaslılarından alınmış gaita örnekleri gönderilmiştir. Soğuk zincir koşullarına uygun olarak gönderilen gaita örnekleri poliovirüsleri de içeren enterovirüs izolasyon çalışmalarına alınmıştır. Bu kapsamda bu süre içinde toplam 168  AFP vakasından 307 ve bu AFP vakalarının 285 temaslısından 306 olmak üzere toplam 613 gaita örneği RD, HEp-2 ve L20B'den oluşan hücre kültürlerine ekimleri yapılarak poliovirüs ve diğer enterovirüsler izole ve identifiye edilmiştir. AFP vakalarının, temaslılarının ve izole edilen poliovirüslerin aylara göre dağılımları ve tipleri tespit edilmiştir. Yüzaltmışsekiz AFP vakasının otuzbirinden ve 35 tane temaslının dokuzundan poliovirüs tip 1, tip 2 ve tip 3'ün değişik modifikasyonları identifiye edilmiştir. Bu poliovirüsler doğrulanmak ve Sabin-like poliovirüs (SL, aşı derive poliovirüs), Non Sabin-like (NSL, sokak virüsü) ayırımı için RIVM Enstitüsü'ne (Avrupa Bölgesi Poliomiyelit Referans Merkezi, Bilthoven, Hollanda) gönderilmiştir. Ekim 1999 yılı itibarıyla tümünün SL poliovirüs olduğu saptanmıştır. En çok Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında AFP vakası olduğu tespit edilmiş ve AFP vakaları ve temaslılarından en çok poliovirüs tip 3 izole edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polio eradikasyon programı, Poliovirüs, Akut flask paralizi

SUMMARY

The Distribution of the Acute Flask Paralysis and Isolated Polioviruses in Polio Eradication Programme in Turkey in 1999 (January-October)

Polio Eradication Programme (PEP) in Turkey has been implemented since 1989 in cooperation with World Health Organization (WHO), General Directorate of Primary Health Care of Ministry of Health, Tissue Culture and Enterovirus Laboratory in Virology Department of Refik Saydam Hygiene Center. In the frame of PEP, feacal samples from patients with acute flask paralysis (AFP) and those from their contact cases had been sent to our laboratory which is a confirmed by WHO as the National Laboratory, by Provincial Health Directorates between January and October 1999. A total of 613 feacal samples consisting of 307 samples from 168 AFP cases and 306 from 285 contact cases have been examined for poliovirus and non-polio enterovirus isolation and identification. Various modifications of poliovirus type 1, 2 and type 3 have been identified in 31 feacal samples out of 168 AFP cases and 9 feacal samples out of 35 contact cases. All isolated polioviruses had been sent to RIVM Instıtute (European Reference Center for Poliomyelitis, Bilthoven, the Netherlands) for confirmation and intratypic differentiation of polioviruses as Sabin-like (SL, vaccine derived strain) or  Non Sabin-like (NSL, wild type poliovirus). Until October 1999, all isolated polioviruses were SL. We have seen AFP cases mostly on April, May and June and again mostly poliovirus type 3 has been isolated from AFP and contact cases.

Key Words: Polio eradication programme, Polioviruses, Acute flask paralysis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Etem ÖZKAYA

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarı

Sıhhiye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 30.11.1999   Kabul Tarihi: 13.03.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.