<< Geri Yazdır
Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit A Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit A Seroprevalansı ve
Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Belgin ASLAN*, Berna MUSAL*, Hakan ABACIOĞLU**, Mehmet Ali ÖKTEM**, Alpay ÖZBEK**


  * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Amaç: Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş arası çocuklarda Hepatitis A seroprevalansını belirlemektir.

Yöntem: Araştırmanın tipi: Kesitsel araştırma

Araştırma grubu: Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş grubu çocuklar arasından olasılıklı örnekleme yöntemleriyle seçilen 386 çocuk araştırmaya alınmıştır.

Değişkenler: Araştırma kapsamında hepatit A durumu, yaş, cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, ailenin kendi değerlendirmesine göre aylık geliri, sosyal güvence, çocukta ve ailede sarılık öyküsü ve evde kullanılan su kaynağı incelenmiştir.

Veri toplama: Veri toplama işlemi 3-6 yaş grubu çocuklar için evlerde, 7-11 yaş grubu için ilkokullarda eğitilmiş anketörler ve hemşireler tarafından yapılmıştır. Alınan kanların hepatit A açısından incelenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılmıştır.

Verilerin analizi: Sınıflanmış değişkenlerin hepatit A ile ilişkisini incelemede Ki kare testi, seroprevalansın yaş ile bir eğim gösterip göstermediğini incelemek için eğimde Ki kare testi kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde hepatit A ile ilişkili bulunan değişkenlerin birbirine göre düzeltilmiş olasılık oranlarını (odds ratio) elde etmek için lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Çalışma grubunda hepatit A seroprevalansı %34.2 olarak saptanmıştır. Yaş grupları arasında hepatit A seropozitifliği 3 yaşında %4.4 ile 11 yaşında %64.8 arasında değişmiş ve yaşla pozitif bir eğim göstermiştir. Tek değişkenli analizlerde hepatit A seroprevalansı annenin öğrenim durumunun düşüklüğü, ailenin gelir durumunun düşük olması, sosyal güvencenin olmaması ve sarılık öyküsü ile ilişkili bulunmuştur. Evlerinde şebeke suyu bulunan çocuklarda hepatit A seroprevalansı, su kaynağı olarak kuyu, artezyen ve belediyece dağıtılan su gibi diğer su kaynaklarını kullanan çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (p= 0.001). Çok değişkenli analizlerden lojistik regresyon uygulandığında ise yalnızca yaş ve evde kullanılan suyun kaynağı hepatit A ile ilişkili bulunmuştur. Buna göre yaştaki bir yıllık artış, hepatit A pozitif olma olasılığında %38 artışla ilişkilidir (%95 güven aralığı: 1.35-1.40). “Diğer” su kaynaklarının hepatit A seropozitivitesi için olasılık oranı ise 2.30'dur (%95 güven aralığı: 1.12-4.55).

Sonuç olarak bu çalışmada 3 yaşından başlayarak hepatit A seroprevalansının yaşla giderek artma eğiliminde olduğu ve 11 yaşında çocukların %64.8'inin seropozitif hale geldiği saptanmıştır. Yaşla birlikte virüsle karşılaşma olasılığı artacağından erişkinlikte bu sıklığın artması olasılığı yüksektir. İlgili literatür de gözden geçirildiğinde bu bulgular ışığında hepatit A için rutin bağışıklama programı şu aşamada öncelikli görünmemekte ve altyapı hizmetlerine yönelik yapılacak girişimlerin daha etkin olabileceği düşünülmektedir. Hepatit A aşısının rutin bağışıklama programına alınması halinde ise hedef grubun 3 yaş altı çocuklar olmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, Prevalans, Bağışıklama, Çocuklar

SUMMARY

The Investigation of Hepatitis A Seroprevalance and Risk Factors of Children Aged Between 3 and 11 in Narlıdere Health District

Objective: To determine the seroprevalence of hepatitis A (HA) in a population of Turkish children aged 3-11 years old.

Subjects: The study group consisted of 386 children sampled from 2445 children aged 3-11 years old in the Narlıdere Health District.

Results: Hepatitis A seroprevalence was 34.2% in the study group. There was a positive trend in seropositivity with age (Xfor trend= 46.7, Df= 8, p= 0.0001). In multivariate analysis, age and the source of water remained associated with hepatitis A seropositivity. One year increase in age was associated with a 38% increase in probability of being HA seropositive (95% CI= 1.35-1.40). The OR of “other source of water” was 2.30 for HA (95% CI= 1.12-4.55).

Conclusion: Hepatitis A seroprevalence shows a positive trend with age and is associated with infrastructure (water source). Such findings suggest that a routine vaccination programme for Hepatitis A does not seem to be a priority for Turkey at this time. However if it becomes available as a routine vaccination policy, the target group should be children under 3 years of age.

Key Words: Hepatitis A, Prevalence, Vaccination, Children

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Belgin ASLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

35340, İnciraltı - İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 03.12.1999   Kabul Tarihi: 10.04.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.