<< Geri Yazdır
Vibrio cholerae O1 ve O139 Serogrubuna Ait Aglütinan Antiserumların Hazırlanması, Standardizasyonu ve Pratik Sahada Kullanımı

Vibrio cholerae O1 ve O139 Serogrubuna Ait Aglütinan Antiserumların Hazırlanması,
Standardizasyonu ve Pratik Sahada Kullanımı

Mete TEZ*, Orhan BAYLAN**, Mustafa ÖZYURT**, Levent DOĞANCI**


  * Gölcük Deniz Hastanesi, KOCAELİ

** Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada, serolojik identifikasyonda kullanılmak üzere Vibrio cholerae O1 ve O139 serogruplarına ait aglutinan antiserumların elde edilmesi amaçlanmıştır. O1 serogrubuna ait Ogawa ve Inaba monovalan antiserumlarının elde edilmesi için polivalan antiserumlar, çapraz reaksiyon verdikleri Ogawa ve Inaba serotipleriyle karşılıklı olarak absorbe edilmiştir. Absorbsiyon işlemi, aynı zamanda tüm V. cholerae serogruplarında ortak antijen olarak bulunabilen R antijeni taşıyan bir R tip V. cholerae suşu, Salmonella grup N, Shigella flexneri ve Shigella boydii ile de yapılmıştır. O139 serogrubuna ait antiserumlar ise çapraz reaksiyon verdikleri V. cholerae O22 ve O155 serogrupları ve R tip V. cholerae suşu ile absorblanmıştır. Antiserumların standart olarak kullanılabileceğini kanıtlamak amacı ile antiserum üretmekte kullanılan bakterilerin serotipe özgü olan lipopolisakkarid (LPS)'leri ELISA kuyucuklarına kaplanarak elde edilen antiserumların özgünlüğü gösterilmiştir. Tüm antiserumların 450 nm'de kendi LPS'leri ile verdikleri absorbansın 0.2'nin üzerinde, kaplanan diğer LPS'ler ile verdikleri absorbansların ise 0.2'nin altında olduğu saptanmıştır (p= 0.0001). Böylece üretilen serotip ve serogruba özgü antiserumların, V. cholerae'nın serolojik identifikasyonunda başarılı bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vibrio cholerae, Özgül antiserum üretimi

SUMMARY

Production and Standardization for Practicle Use of Agglutinant Antisera of Vibrio cholerae Serogroups O1 and O139

In this study, agglutinant antisera of the serogroups of Vibrio cholerae O1 and V. cholerae O139 have been obtained in order to use for serological diagnosis. Obtaining of Ogawa and Inaba monovalent antisera of O1 serogroup have been bilaterally absorbed through Ogawa and Inaba serotypes and an R type V. cholerae strain holding R antigen which may be a common antigen in all V. cholerae serogroups, and Salmonella group N, Shigella flexneri and Shigella boydii. The antiserum belongs to O139 serogroup, however, has been absorbed through the bacteria belonging to O22 and O155 serogroups which they demonstrate cross reaction and the R type V. cholerae strain. To substantiate standart usability of antisera, the bacteria have been used for producing of antisera which contains lipopolysaccharides peculiar to serotypes so that lipopolysaccharides have been coated to the wells of ELISA plates and distinction of obtained antisera have been proved accordingly. It has been determined that the absorbtion level of all antisera through their lipopolysaccharides at 450 nm, were over the absorbance value of 0.2, on the other hand, their absorbtion level through other lipopolysaccharides were below 0.2 (p= 0.0001). Thus, it has been proven that the produced antisera peculiar with serotypes and serogroup could be used successfully for serological identification of V. cholerae.

Key Words: Vibrio cholerae, Serodiagnosis, Production of specific antisera

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Levent DOĞANCI

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve

Askeri Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018, Etlik - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 10.02.2000   Kabul Tarihi: 10.04.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.