<< Geri Yazdır
Kan Kültüründen İzole Edilen Glikopeptid Dirençli Enterococcus faecium

Kan Kültüründen İzole Edilen Glikopeptid Dirençli Enterococcus faecium

Ahmet BAŞUSTAOĞLU*, Mustafa ÖZYURT*, Cengiz BEYAN**, Belgin ALTUN***, Hakan AYDOĞAN*,
Tunçer HAZNEDAROĞLU*, Serhat ÜNAL***, Atilla YALÇIN**


    * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

  ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı,

*** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

ÖZET

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı'nda "akut miyelositer lösemi" tanısı ile yatan hastanın yatışından 13 hafta sonra, kan kültüründen glikopeptid dirençli Enterococcus faecium izole edildi. İzole edilen bakteri klasik identifikasyon yöntemleri ve otomatize ticari sistemler ile E. faecium olarak tanımlanmıştır. Yapılan antibiyogramında siprofloksasin ve levofloksasin dışında tüm antibiyotiklere dirençli olduğu görülmüştür. E-test yöntemiyle vankomisin, teikoplanin, siprofloksasin ve levofloksasin için sırasıyla 256 µg/mL, 64 µg/mL, 0.75 µg/mL ve 1.5 µg/mL MİK değerleri elde edilmiştir. PCR yöntemi ile VanA-1 ve VanA-2 tipi direnç genleri saptanmıştır. Hastanemizde ve Ankara'da izole edilen ilk ve ülkemizde ise ikinci glikopeptid dirençli enterokok türü ve epidemiyolojik açıdan çok önemli bir tehlikenin habercisi olması nedeniyle özellikle üzerinde durulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut lösemi, Enterococcus faecium, Glikopeptid direnci

SUMMARY

Glycopeptide Resistant Enterococcus faecium Isolated from Blood Culture

Glycopeptide resistant Enterococcus faecium strain was isolated from the blood cultures of a patient of the Haemotology Department of Gülhane Military Medical Academy, who was diagnosed acute myelocytic leukaemia. The strain was identified by the conventional and commercial automatic systems as E. faecium. Susceptibility pattern showed multiply resistance to all antibiotics except ciprofloxacin and levofloxacin. Using the E-test method, the MIC levels for vancomycin, teicoplanin, ciprofloxacin and levofloxacin were determined as 256 µg/mL, 64 µg/mL, 0.75 µg/mL and 1.5 µg/mL, respectively. VanA-1 and VanA-2 type resistance genes were detected by PCR. This strain is the first glycopeptide resistant E. faecium isolated from our hospital and Ankara and the second from Turkey. In the epidemiologic point of view, taking preventive measures against the wide spread of this dangereous bacteria is crucial.

Key Words: Acute leukaemia, Enterococcus faecium, Glycopeptide resistance

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018 Etlik - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 24.01.2000   Kabul Tarihi: 22.05.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.