<< Geri Yazdır
Diyabetik Ayak İnfeksiyonları: 179 Olgunun Değerlendirilmesi

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları: 179 Olgunun Değerlendirilmesi

Sercan ULUSOY*, Bilgin ARDA*, Fırat BAYRAKTAR**, Erhan SESLİ***, Mehmet Ali ÖZİNEL****,
Tansu YAMAZHAN*, İdil ÜNAL*****, Gürcan KISAKOL**, Mehmet TÜZÜN**


        * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

      ** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı,

    *** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,

  **** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

***** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Diyabetik Ayak Konseyi” tarafından Mart 1997-Mart 2000 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemde izlenen 118'i erkek, 61'i kadın 179 diyabetik ayak infeksiyonlu hastayı değişik özellikleri yönünden retrospektif olarak değerlendirdik. Hastaların ortalama yaşı 58.8 (33-85), ortalama diyabet yaşı ise 14.7 (1-40) idi. Yüzyetmişdokuz hastanın 59'u (%33) düşük riskli, 82'si (%46) yüksek riskli, 38'i (%21) ciddi infeksiyonlar grubundan idi. Düşük riskli infeksiyonlar grubundaki hastaların tümünde yalnız yumuşak doku infeksiyonu mevcut olup osteomiyelit saptanmadı ve hiçbir hastada ampütasyon uygulanmadı. Yüksek riskli infeksiyonlar grubunda yer alan 82 hastanın 28'inde (%34), ciddi infeksiyonlar grubunda yer alan 38 hastanın ise 34'ünde (%89) osteomiyelit vardı. Bu iki gruptaki hastalarda ampütasyon oranları sırasıyla %35 (29/82) ve %89 (34/38) olarak saptandı. Tüm hastaların %35'inde (63/179) ampütasyon uygulandı. Düşük riskli infeksiyonların genellikle monomikrobiyal, yüksek riskli ve ciddi infeksiyonların çoğunlukla polimikrobiyal oldukları gözlendi. Diyabetik ayak infeksiyonlarının tedavisinin değişik komponentleri içerdiği, bu nedenle multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliği vurgulanarak antimikrobiyal tedavi seçenekleri gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, İnfeksiyon

SUMMARY

Diabetic Foot Infections: The Evaluation of 179 Cases

A total of 179 patients (61 female, 118 male) with diabetic foot infection who have been followed up for 3 years (March 1997-March 2000) by the “Committee of Diabetic Foot” in Ege University Medical School, were evaluated retrospectively in various aspects. The mean age and the diabetes age of the patients were 58.8 (33-85) and 14.7 (1-40) respectively. Of these 179 patients, 59 had low risk (33%), 82 had high risk (46%) and 38 had serious (21%) infection. In the low risk infection group, the patients had only soft tissue infection without osteomyelitis and there was no need for amputation. Osteomyelitis was present in 28 out of 82 (34%) patients with high risk infection and 34 out of 38 (89%) subjects with serious infection. The amputation frequencies in these two groups were 35% (29/82) and 89% (34/38) respectively. Overall, 35% (63/179) of all patients were amputated. Low risk infections were usually monomicrobial and high risk and serious infections were mostly polymicrobial. Due to the various components of the diabetic foot treatment, the requirement for a collaboration among many disciplines was emphasized and different choices for antimicrobial therapy was discussed.

Key Words: The diabetic foot, Infection

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Sercan ULUSOY

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Mikrobiyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

35100 İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 08.03.2000   Kabul Tarihi: 23.10.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.