<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Nedeniyle İzlenen Hastalarda Etkenler, Risk Faktörleri, Antibiyotik Direnci ve Prognozun Değerlendirilmesi

Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Nedeniyle İzlenen Hastalarda Etkenler,
Risk Faktörleri, Antibiyotik Direnci ve Prognozun Değerlendirilmesi

Neşe SALTOĞLU*, Candan ÖZTÜRK**, Yeşim TAŞOVA*, Şaban İNCECİK*, Saime PAYDAŞ***,
İsmail H. DÜNDAR*


    * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

  ** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı,

*** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, ADANA

ÖZET

Bu çalışmada Ekim 1997-Aralık 1998 tarihleri arasında anabilim dalımızca hastanemiz yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde 200 hasta konsülte edilmiştir. Bu hastalarda yatış nedenleri, altta yatan hastalıklar, infeksiyonu kolaylaştırıcı faktörler, infeksiyon etkenleri, antibiyotik duyarlılıkları, infeksiyonun türü ve prognoz prospektif olarak araştırılmıştır.

Hastaların %44'ü kadın, %56'sı erkek , yaş ortalaması 42.2 olarak belirlenmiştir. Bu hastaların %65'i direkt olarak yoğun bakıma yatar iken %35'i başka bir servisten ya da başka bir hastaneden YBÜ'ye nakil edilmiştir. Hastaların %55'inde YBÜ'ye yatışında infeksiyon mevcuttu. Bununla birlikte primer infeksiyonu olan bu hastaların %64'ü başka bir klinikten ya da hastaneden YBÜ'ye devir edilmişti. Tüm hastaların %39'unda ise YBÜ'de infeksiyon gelişmiştir. Hastalardan en sık izole edilen patojenler %32'sinde Staphylococcus aureus, %16'sında Acinetobacter türleri, %13'ünde koagülaz negatif stafilokoklar, %13'ünde Pseudomonas türleri, %10'unda Klebsiella türleri, %9'unda Escherichia coli, %5'inde Enterococcus türleri, %4'ünde Candida suşları, %3.7'sinde Streptococcus pneumoniae, %2.6'sında Enterobacteriaceae türleridir. Nozokomiyal YBÜ infeksiyonlarında (n= 78) ilk 3 sırada Acinetobacter türleri (%25.6), S. aureus (%21.7), Pseudomonas türleri (%16.6) yer almıştır. Toplumdan gelen primer infeksiyonu olan hastalarda (n= 40 ) S. aureus (%37.5), E. coli (%22.5), S. pneumoniae (%17.5), başka servisten ya da hastaneden nakledilen YBÜ'ye yatışında infeksiyonu olan hastalarda (n= 70) ise S. aureus (%40), koagülaz negatif stafilokoklar (%18.5), Acinetobacter türleri (%15.7) en sık izole edilen etkenler olarak belirlenmiştir.

YBÜ'den izole edilen stafilokoklarda metisilin direnci %90 olarak saptanmıştır. MRSA'da en etkili antibiyotik vankomisin (%100) olarak saptanmış olup, bunu trimetoprim-sülfametoksazol (%75) izlemektedir. Acinetobacter suşlarında en etkili antibiyotikler imipenem (%85) ve amikasin (%60), Pseudomonas suşlarında en etkili antibiyotikler ise seftazidim (%70) ve imipenem (%60) olarak belirlenmiştir.

YBÜ'de saptanan nozokomiyal infeksiyonlar; solunum sistemi infeksiyonu (%27), üriner sistem infeksiyonu (%24.3), bakteremi (%20.5), cerrahi yara infeksiyonu (%13) ve diğer infeksiyonlar (%15)'dır. YBÜ'de izlenen ve infeksiyonu mevcut olan tüm hastalarda yatış esnasındaki izlemde mortalite %44 olarak belirlenmiştir. Mortalite 20 günün üzerinde yatan hastalarda ve APACHE II skoru > 15 üzerinde olanlarda yüksek bulunmuştur (p < 0.05).

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ), İnfeksiyon, Etkenler, Risk faktörleri, Antibiyotik direnci

SUMMARY

Evaluation of the Etiology, Risk Factors, Antibiotic Resistance and Prognosis in Intensive Care Units Patients with Infection

Twohundred Intensive Care Unit (ICU) patients are consulted by our department in between October1997 to December1998 for infectious diseases. A prospective study is performed for the reasons of hospitalization, underlying diseases, risk factors, etiology, antibiotic susceptibility, type of infection and prognosis. Patients were consisted of 44% females and 56% males with a mean age of 42.2. Sixty five percent of the patients were directly admitted to the ICU where as 35% were transferred either from clinics or hospitals. 55% of the patients already had primary infections before admitted to the ICU; however, 64% of these patients were transferred to the ICU either from another clinic or hospital. In 39% of the patients, infection has developed while hospitalization in the ICU. The most common pathogens isolated from ICU patients were Staphylococcus aureus (32%), Acinetobacter spp. (16%) , coagulase negative Staphylococcus (13%), Pseudomonas spp (13%), Klebsiella spp. (10%), Escherichia coli (9%), Enterococcus spp. (5%), Candida spp. (4%), Streptococcus pneumoniae (3.7%) and Enterobacteriaceae spp. (2.6%).

However for nosocomial ICU infections (n= 78) the most common pathogens were Acinetobacter spp. (25.6%), S. aureus (21.7%) and Pseudomonas spp. (%16.6). In the patients with community acquired infection (n= 40), pathogens were described as S. aureus (37.5%), E. coli (22.5%) and S. pneumoniae (12.5%). In patients transferred from another clinics or hospitals (n= 70), the most common pathogens were S. aureus (40%), coagulase negative staphylococci (18.5%) and Acinetobacter spp. (15.7%). Rate of meticillin resistant S. aureus isolated from ICU infections was 90%. Vancomcyin was the most effective antibiotic for Staphylococcus (100%) in this study, followed by trimethoprim-sulphamethoxazole. Imipenem (85%) and amikacin (60%) were the most effective antibiotics for Acinetobacter spp. Whereas ceftazidime (70%) and imipenem (60%) were the most effective agents for Pseudomonas spp.

Nosocomial infection types of our patients were as follows; respiratory tract infections (27%), urinary tract infections (24.3%), bacteremia (20.5%), post-operative surgical infections (13%) and others (15%).

Mortality rate for ICU patients was 44% (n= 88). It is observed that the mortality rate was significantly  high for the patients having more than 20 days of hospitalization time and for the patients with APACHE II score > 15 (p < 0.05).

Key Words: Intensive care unit (ICU), Infection, Etiology, Risk factors, Antibiotic resistance

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Neşe SALTOĞLU

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon

Hastalıkları Anabilim Dalı

ADANA

Makalenin Geliş Tarihi: 21.06.1999   Kabul Tarihi: 30.08.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.