<< Geri Yazdır
Hemodiyaliz Hastaları ve Santral Venöz Kateter Bağlantılı İnfeksiyonlar

Hemodiyaliz Hastaları ve Santral Venöz Kateter Bağlantılı İnfeksiyonlar#

Nazif ELALDI*, Mehmet BAKIR*, İlyas DÖKMETAŞ*, M. Zahir BAKICI**, Şinasi MANDUZ***,
Hakan ALAGÖZLÜ****, Ferhan CANDAN*****, Özen KARADAĞ******, Kasım DOĞAN***


          * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

        ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

      *** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

    **** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı,

  ***** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

****** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, SİVAS

ÖZET

Hastaneye yatırılan hastaların yarısından fazlasına kateter uygulandığı bilinmektedir. Santral venöz kateter (SVK) uygulaması ise, hızlı hemodiyaliz gereken akut böbrek yetmezlik (ABY)'li veya kronik böbrek yetmezlik (KBY)'li hastalar için gereklidir. SVK uygulanan hastalarda kateter bağlantılı sepsis (KBS), hastaların hastanede kalış süresini uzatıp, tedavi maliyetlerini arttırmakta, daha da önemlisi mortaliteye neden olabilmektedir. Bu çalışmada Ekim 1994-Eylül 1996 tarihleri arasındaki iki yıllık süre içinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları ile Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde yatarak takip edilen ve hemodiyaliz amacıyla SVK uygulanan ABY ve KBY'li hastalardaki kateter bağlantılı infeksiyonlar (KBİ)'ın epidemiyolojik özellikleri ile infeksiyona neden olan etkenler ileriye dönük olarak incelenmiştir. Bu süre içinde hemodiyaliz amacıyla 25 ABY ve 81 KBY olmak üzere toplam 106 hastaya uygulanan 129 SVK takip edildi. Hastaların 41 (%38.7)'i kadın, 65 (%61.3)'i erkek ve yaş ortalaması 49 (SD= 16.3, min= 15, max= 94) yıl idi. Ortalama 14.1 (SD= 8.7, min= 2, max= 53) gün süreyle SVK uygulanan hastalar, haftada ortalama 3.2 kez hemodiyalize alındılar. Takip süresince 48 (%37.2) KBS atağı ve 33 (%25.6) kateter ucu kültürü pozitifliği gelişti. Koagülaz negatif stafilokoklar, %58 ile kateter ucu ve periferik kan kültürlerinden en sık izole edilen mikroorganizmalar idi. Takip süresince 4 (%3.8) hasta KBS nedeniyle öldü. Genel mortalite oranı %19.8 idi.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Santral venöz kateter, Kateter bağlantılı infeksiyonlar

SUMMARY

Haemodialysis Patients and Central Venous Catheter-Related Infections

It is known that catheters have been applied to more than half of the patients who have been hospitalized. Central venous catheters (CVCs) are necessary for the patients who need haemodialysis with acute renal failure (ARF) and çhronic renal failure (CRF). Catheter related sepsis (CRS), causes prolonged hospital stay increases hospital costs and especially mortality among patients whom CVC is applied. A prospective study was planned in order to find the epidemiological features and causative microorganisms of CVC related infections in patients who were hospitalized and applied CVC for haemodialysis at Cumhuriyet University Hospital, the Department of Internal Medicine and Infectious Diseases between October 1994 and September 1996. In this two years period totally 106 patients (25 ARF and 81 CRF) and 129 CVCs applied to these patients were followed. Forty-five (38.7%) of them were female, 65 (61.3%) were male, and mean age was 49 (SD= 16.3, min: 15, max= 94) years. Mean CVC period was 14.1 (SD= 8.7, min= 2, max= 53) days and the patients were undergone haemodialysis 3.2 times weekly. In this two year follow up period 48 (37.2%) CRS, and 33 (25.6%) tip culture positivity of catheters were observed. The most commonly isolated microorganisms were coagulase negative staphylococci from catheter tips and blood cultures (58%). It was detected that 4 (3.8%) patients had died for CRS. Overall mortality rate was 19.8%.

Key Words: Haemodialysis, Central venous catheter, Catheter-related infections

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Nazif ELALDI

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

58140 SİVAS

Makalenin Geliş Tarihi: 06.01.2000   Kabul Tarihi: 11.10.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.