<< Geri Yazdır
Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Epidemiyolojik Analizi

Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının
Epidemiyolojik Analizi#

Ufuk ÖVER*, Ayşegül YAĞCI*, Dilek MOLBAY*, Güner SÖYLETİR*


* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Hastanemizde 1997-1999 yılları arasında, nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen, 142 Pseudomonas aeruginosa suşu arasındaki epidemiyolojik ilişki, genotipik olarak randomly amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction - RAPD-PCR ile ve fenotipik olarak antibiyotik direnç paternleri kullanılarak belirlenmiştir. Nozokomiyal izolatlar, fenotipik olarak 18 farklı gruba ayrılmış olup belirli bir fenotipik grubun, belirli bir zaman diliminde baskınlık göstermediği saptanmıştır. Nozokomiyal suşlar genotipik paternlerindeki benzerliklere göre 7 ana gruba ayrılmış olup, bu gruplara girmeyen izolatlar, çoğunlukla farklı genotipik paternler sergilemişlerdir. Genotipik grupların bazılarında suşların izolasyon süresi 15 aya kadar uzamakla birlikte, bazılarında suşlar 1 ay gibi kısa bir zaman periyodunda izole edilmişlerdir. Fenotipik ve genotipik analiz sonuçları karşılaştırıldığında, birbirleriyle uyum göstermedikleri, aynı fenotipik paterne sahip suşlardan bazılarının farklı genotipik paternler sergiledikleri saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, hastanemizde çeşitli P. aeruginosa klonlarının varlığını, bunlardan bazılarının belirli bir zaman diliminde, belirli ünitelerde baskınlık gösterdiğini, çalışma süresi boyunca bu mikroorganizmaya bağlı büyük bir salgın olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Nozokomiyal infeksiyon, RAPD-PCR, Antibiyotik duyarlılık paternleri

SUMMARY

Epidemiological Analysis of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Nosocomial Infections

The epidemiological relationship among nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa which were isolated during 1997 and 1999 period had been evaluated by using both randomly amplified polymerase chain reaction - RAPD-PCR as genotyping method and antibiotic susceptibility patterns as phenotyping method. Nosocomial isolates showed 18 phenotypic groups and none of these groups were predominant in a certain period of time. Most of the isolates showed different genotypic patterns and the strains with identical RAPD patterns displayed in seven groups. Although the isolation period of the strains in some RAPD groups seemed to be longlasting (15 months); the strains in certain groups were isolated in a very short period of time (1 month). There was no correlation between RAPD and antibiotic susceptibility typing methods. Some of the isolates in the same phenotypic group, exhibited different RAPD patterns. An outbreak due to this microorganism did not occur during the study period. As a conclusion, this study indicated that presence of many different clones of P. aeruginosa and predominancy of some of them in certain units in our hospital between 1997 and 1999.

Key Words: Pseudomonas aeruginosa, Nosocomial infection, RAPD-PCR, Antibiotic susceptibility patterns

#Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından SBAG-1937 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

Yazışma Adresi:

Dr. Ufuk ÖVER

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Haydarpaşa Kampüsü

81326, Haydarpaşa-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 16.06.2000   Kabul Tarihi: 30.10.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.