<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Gram-Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması

Nozokomiyal Gram-Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal
Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması

Özlem TÜNGER*, Ayşe SİVREL ARISOY*, Beril ÖZBAKKALOĞLU**, Hörü GAZİ**


  * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA

ÖZET

Hastane infeksiyonu etkeni gram-negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve indüklenebilir beta-laktamaz (İBL) üretimine bağlı antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi hem tedavi başarısı hem de hastane direnç paterninin bilinmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde 4 yıllık süre içinde soyutlanan 239 nozokomiyal gram-negatif bakteride GSBL ve indüklenebilir beta-laktamaz varlığı araştırılmıştır. GSBL saptamak için çift disk sinerji, İBL saptamak için direkt indüksiyon testi kullanılmıştır. Geniş spektrumlu sefalosporinler, aztreonam, sefoksitin ve beta-laktamaz inhibitörlerine dirençli, imipeneme duyarlı bakteriler ise stabil dereprese mutant olarak kabul edilmiştir. Klebsiella pneumoniae kökenlerinin %41.7'si, Escherichia coli kökenlerinin %13.4'ü ve  Enterobacter spp. kökenlerinin %4.8'inde GSBL,  Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin %48.5'i, Enterobacter spp. kökenlerinin %19.0'unda İBL üretimi saptanmış, Citrobacter spp. kökenlerinin %20.0'si, Enterobacter spp. kökenlerinin %14.3'ü, P. aeruginosa kökenlerinin %12.1'inin ise stabil dereprese mutant olduğu belirlenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Çift disk sinerji testi, Direkt indüksiyon testi, Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, İndüklenebilir beta-laktamaz, Nozokomiyal gram-negatif bakteri, Stabil dereprese mutant

SUMMARY

Investigation of Extended Spectrum and Chromosomal Beta-Lactamases in Nosocomial Gram-Negative Bacteria

Determination of resistance rates due to extended spectrum beta-lactamases (ESBL) and inducible beta-lactamases in nosocomial gram-negative bacteria is important both for the successful management of the patient and the survey of antibiotic resistance patern within the hospital. In this study ESBL and inducible beta-lactamase activity in two hundred thirty-nine, gram-negative bacteria isolated from nosocomial infections in Celal Bayar University Hospital during four years were examined. ESBL and inducible beta-lactamase activity were investigated by double disk synergy and direct induction tests, respectively. The bacteria resistant to broad spectrum cephalosporins, aztreonam, cefoxitin, beta-lactamase inhibitors and sensitive to imipenem were accepted as stabile derepressed mutant. IBL activity was detected as 48.5% in P. aeruginosa and 19.0% in Enterobacter spp. while there was ESBL activity in 41.7%, 13.4%, 4.8% of K. pneumoniae, E. coli and Enterobacter spp, respectively. Rates of stabile derepressed mutant was also determined 20.0% in Citrobacter spp, 14.3% in Enterobacter spp. and 12.1% in P. aeruginosa.

Key Words: Direct induction test, Double disk synergy test, Extended spectrum beta-lactamases, İnducible beta-lactamases, Nosocomial gram-negative bacteria, Stabile derepressed mutant

Yazışma Adresi:

Dr. Özlem TÜNGER

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

MANİSA

Makalenin Geliş Tarihi: 17.08.2000   Kabul Tarihi: 18.12.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.