<< Geri Yazdır
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Plazmid Analizi ve Beta-Laktamaz Tiplendirmesi

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarında
Plazmid Analizi ve Beta-Laktamaz Tiplendirmesi

Cengiz ÇAVUŞOĞLU*, M. Ali DİBEK*, Candan ÇİÇEK SAYDAM*, Servet GÖKSEL*, Nisel ÖZKALAY*,
Emel TÜMBAY*


* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisinde gerektiğinde moleküler tiplendirme yöntemlerinden yararlanmak önemlidir. Bu çalışmada, hastane infeksiyonu etkeni olarak soyutlanan genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae kökenlerinin plazmid profillerinin saptanması ve beta-laktamaz enzimlerinin tiplendirilmesi amaçlandı. Kan kültürlerinden soyutlanan 20 GSBL üreten K. pneumoniae izolatı çalışmaya alındı. İzolatlar plazmid analizi ile tiplendirildi. Plazmid paternleri incelendiğinde çocuk sağlığı servisinden soyutlanan K. pneumoniae izolatlarının tümünün aynı klondan köken aldığı ve hastanenin diğer servislerinden izole edilen kökenlerle epidemiyolojik olarak ilgisiz olduğu görüldü. GSBL'ler izoelektrik odaklama ile tiplendirildi. İzoelektrik noktaları ve antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildiğinde 20 izolatın 16 (%80)'sında SHV-2 ile uyumlu olabilecek bant ve direnç paternleri saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, Plazmid analizi

SUMMARY

Plasmid Analysis and Beta-Lactamase Typing in Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Klebsiella pneumoniae Isolates

When it is necessary, molecular typing methods should be used for epidemiology of nosocomial infections. In this study, it was aimed to determine the plasmid profiles and beta-lactamase types of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing Klebsiella pneumoniae strains isolated from nosocomial infections. Twenty ESBL producing K. pneumoniae isolates obtained from blood cultures were studied. The isolates were typed by plasmid analysis. When plasmid patterns were analysed, it was determined that all of the isolates obtained from pediatrics clinics belonged to the same cluster and epidemiologically different from isolates obtained from other clinics. ESBL's were typed by isoelectric focusing. When pI's and antibiotic susceptibility patterns were analysed, 16 (80%) of 20 isolates had a band and susceptibility patterns suggesting SHV-2.

Key Words: Nosocomial infection, Extended spectrum beta-lactamases, Plasmid analysis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

35100, Bornova-İZMİR

e-mail: ccavus@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 10.01.2001   Kabul Tarihi: 10.12.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.