<< Geri Yazdır
Kayseri Yöresinde En Fazla İnvaziv Hastalık Etkeni Olan Pnömokok Serogrupları

Kayseri Yöresinde En Fazla İnvaziv Hastalık Etkeni Olan Pnömokok Serogrupları#

Duygu EŞEL*, Bülent SÜMERKAN*


* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

ÖZET

Bu çalışmada, bölgemizde invaziv hastalık etkeni olarak izole edilen pnömokoklardaki serogruplarla, polisakkarid ve konjuge aşıların içerdiği serogrupların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ocak 1998-Ocak 2000 tarihleri arasında 31'i beyin omurilik sıvısı (BOS), 28'i kan ve 10'u plevral maiden izole edilen 69 Streptococcus pneumoniae suşu çalışmaya alınmıştır. Serotiplendirme Pneumotest (Statens Seruminstitute, Danimarka) ile yapılmıştır. Altı (%8) suşun serogrubu belirlenemezken, kalan 63 suşun sırasıyla serogrup 19, 1, 6, 23, 3, 15, 14 ve 7'ye ait olduğu bulunmuştur. Aşılarla yapılan karşılaştırma sonrasında 23-valanlı polisakkarid aşı ile 7-valanlı, 9-valanlı ve 11-valanlı konjuge aşıların sırasıyla suşların %91, %68, %81 ve %87'sini kapsadığı belirlenmiştir. Bu çalışma, bazı serogrupları içermemesine rağmen bütün pnömokok aşıların yöremizdeki invaziv pnömokok infeksiyonlarının çoğunu önlemede yeterli olacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Streptococcus pneumoniae, İnvaziv pnömokok infeksiyonları, Pnömokok aşıları

SUMMARY

Pneumococcal Serogroups Causing the Most of the Invasive Diseases in Kayseri

The aim of this study was to compare the serogroups causing invasive pneumococcal disease (IPD) with those represented in both currently available polysaccharide vaccine and conjugate vaccine formulations. We evaluated 69 Streptococcus pneumoniae strains isolated from 31 children and 38 adults in Erciyes University Hospital in the period from January 1998 to January 2000. The strains were isolated from cerebrospinal fluid (n= 31), blood (n= 28), and pleural fluid (n= 10). Serotyping was performed using Pneumotest (Statens Seruminstitute, Denmark). Serogroups of 6 (8%) strains could not be defined. The remaining 63 strains belonged to serogroup 19, 1, 6, 23, 3, 15, 14, and 7 by order of decreasing frequency. Serogroups in the 23-valent polysaccharide vaccine, 7-valent, 9-valent, and 11-valent conjugate vaccine formulations covered 91%, 68%, 81%, and 87% of IPD strains in our region respectively. Although some of the serogroups not found in these vaccine formulations are important causes of disease, each formulation can prevent a substantial number of IPD cases in this region.

Key Words: Streptococcus pneumoniae, Invasive pneumococcal disease, Pneumococcal vaccine

#Bu çalışma, "11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (1-4 Nisan 2001, İstanbul)"de poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Dr. Duygu EŞEL

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

38039, KAYSERİ

e-mail: desel@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.11.2001   Kabul Tarihi: 11.02.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.